08:30 - 12:30
P0001 Torakotomi Sonrası Ağrı Yönetiminde İnsizyon Alanına Buz Uygulaması ve Hastanın Aktif Isıtılmasının Ağrı Düzeyine ve Analjezik Tüketimine Etkisi
Emine Kol, Serpil İnce, Abdullah Erdoğan, Nazmiye Özgür
P0002 Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Yardım Eğitiminden Sonra Dış Kalp Masajına ilişkin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Behire Sançar, Şahinde Canbulat
P0004 Türkiye'deki HIV/AIDS ile Yaşayan Bireylerin Antiretroviral İlaç Tedavisine Uyumları ve Etkileyen Faktörler
Erdal Ceylan, Ayşegül Koç, Ahmet Çağkan İnkaya, Serhat Ünal
P0005 Üsye(üst solunum yolu enfeksiyonu)'den Ecmo(ekstrakorporeal membran oksijenasyon)'ya giden bir olguda aile sürecinin hemşirelik perspektifinde değerlendirilmesi
Mesut Çur, Sevda Aslan
P0006 Doğu Ontario Çocuk Hastanesi Çocuklarda Postoperatif Ağrı Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliği Çalışması
Müge Seval, Aylin Kurt
P0007 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Şefika Dilek Güven
P0008 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları
Gizem Düzenli, Serpil Türkleş
P0009 Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi
Zehra Çalışkan, Elif Tuba Koç, Emine Erdem
P0011 Klinik Hemşirelere Verilen Ventrogluteal Bölge Enjeksiyon Eğitiminde Eğitim Tekniğinin Önemi: Randomize Kontrol Gruplu Çalışma
Özlem Doğu, Öznur Tiryaki
P0012 Yoğun Bakımda Hastası Olan Hasta Yakınlarının Dini Tutum Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Leyla Arslan, Afife Yurttaş
P0013 Preeklampsi Tanısı Alan Gebelerin Sosyal Destek ve Anksiyete Düzeylerinin Prenatal Bağlanmaya Etkisi
Pınar Kara, Evşen Nazik
P0014 Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
Hande Yeşilbaş, Filiz Kantek
P0015 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM)'ne Başvuran Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması - Antalya Kepez KETEM Uygulaması
Ertuğrul Bayer, Özben Kunt
P0017 Bir Turizm Bölgesinde Çalışan Hemşirelerin Kültür Duyarlılıkları
Özcan Aygün, Remziye Kertişci
P0018 Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 1-3 Yaş Çocuklarda Diş Plağı Ve Diş Çürüğü Sıklığı İle Bunları Etkileyen Etmenler
Filiz Taş, Seda Avnioğlu, Ayşe Aslı Oktay, Merve Gülpak
P0019 Sekonder Lenfödemi Önlemeye Yönelik Evde Sağlık İnanç Modeline Göre Hemşirelik Girişimleri Uygulanan Kadınların Memnuniyet Düzeyleri: Niteliksel Bir Çalışma
Ayşe Çal, Zuhal Bahar
P0020 Adölesan çağı öğrencilerin beden algısı ve enerji depolama davranışları
Ebru Avcı, Esra Kesgin, Seval Salı, Fatma Nevin Şişman, Ayşe Ergün
P0021 Hastanede Yatan Hastaların Hemşire Bakım Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Fatma Dursun Ergezen, Semiha Aslı Bozkurt, Emine Kol, Havva Coşkun
P0022 Kadına Yönelik Şiddet İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişki
Funda Kavak, Pınar Harmancı, Aysel Özdemir, Abdurrezzak Gültekin, Emi̇ne Yi̇lmaz
P0023 Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Risk Ve Tehlikelerin İş Doyumuna Etkisi
Ayfer Özmüş Çevik, Sevgin Samancıoğlu Bağlama
P0024 Hemşirelerin Yaşam Doyumu ve Ölüme Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Selda Sönmez Benli, Arzu Yıldırım
P0025 Miyokart Enfarktüsü Geçiren Hastaların Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Fatma Tok Yıldız, Yrd. Doç. Dr. İlknur Yıldız, Prof. Dr. Şerife Karagözoğlu, Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı, Yrd. Doç. Dr. Hakkı Kaya, Hemşire Dilek Koru, Hemşire Feride Özdemir, Hemşire Bekir Sıtkı Çimen
P0027 Esansiyel Hipertansif Hastalarda Uyku Kalitesi
Mukadder Mollaoglu, Gürcan Aslan
P0028 Kalp Yetersizliği Hastalarında Sağlık Okuryazarlığının Öz Bakıma Etkisi
Merve Erünal, Hatice Mert
P0029 Fulminan Karaciğer Yetmezliğinde Karaciğer Transplantasyonunda Hemşirelik Bakımı
Ayşegül Karaca, Hilal Özer, Neşe Kaplan
P0030 9- 10 Yaş Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Yalnızlık Düzeyinin İncelenmesi
Hülya Kök Eren, Özlem Örsal
P0031 Toplumda antibiyotik kullanımı: Bolu ilinden bir kesit
Makbule Tokur Kesgin, Seher Zengin, Songül Çağlar
P0032 Hemşirelerin İnformal Bakım Verenlerin Bakım Yüküne İlişkin Görüşleri
Harun Özbey, Demet Turan Bayraktar, Ümit Ayaz
P0033 Tip 2 Diyabet Hastalarına Uygulanan Eft Ve Solunum Egzersizlerinin Anksiyete Ve Kan Şekeri Düzeylerine Etkisi
Hatun Şen, Muhteber Hüsmenoğlu, Safiye Denizer, Ümmiye Yılmaz, Halil Özcan Çelik, Aydın Başoğlu
P0034 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecinin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Semi̇ha Aslı Bozkurt, Fatma Dursun Ergezen, Emine Kol
P0035 Kur’an Kurslarındaki Kadınların Meme Kanseri Taramalarına Yönelik Sağlık İnançları, Korku ve Kadercilik Algısı
Aygül Kıssal, Fatma Ersin, Medine Koç, Birgül Vural, Öznur Çetin
P0036 Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulamasının Yeterliliği
Sultan Ayaz Alkaya, Handan Terzi
P0037 Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetlere Katılımı ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri
Sevim Ulupınar, Emine Şenyuva, Nil Küçük Yüceyurt
P0038 İnfertilite şiddeti artırır mı?
Tuba Güner Emül, Asiye Uzel, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aysu Koptur
P0039 Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Simülasyonla Eğitimin Diyabetik Ayak Muayenesine Etkisi
Bahar İnkaya, Hilal Tüzer, Melih Elçin
P0040 Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği ve Etkileyen Faktörler
Ebru Çifci, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu
P0041 Ağız Diş Sağlığı Taramalarında Hemşirenin Rolü: Ağız diş Sağlığı Hemşireliği Örneği
Mine Akben, Mehtap Omaç Sönmez, Berna Göçebe
P0042 Myastenia gravis hastalarının hastalığa psikososyal uyumu ve ilaç uyumlarının belirlenmesi
Güler Duru Aşi̇ret, Sevgisun Kapucu, Tuğçe Türten Kaymaz, Can Ebcu Bekircan Kurt
P0043 Hemşirelerin Kişisel Değerlerinin Mesleki Profesyonellik Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evrim Ki̇zi̇ler, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı, Derya Suluhan
P0045 Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Yorgunluk, Enerji ve Yeti Yitimi Düzeyleri ve Bunların Birbirleri ile İlişkileri
Ayla Ünsal, Papatya Karakurt
P0046 Adölesanların Fiziksel Aktivite Durumları ile Egzersiz Özyeterlilik Düzeylerinin ve Davranış Aşamalarının İncelenmesi
Mücahide Öner, Hasret Yalçınöz Baysal
P0047 İntörn öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi
Maral Kargın, Didem Coşkun, Berna Bayır
P0048 Diyabetli Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öğrenilmiş Çaresizlik Arasındaki İlişki
Emine Kaplan Serin, Türkan Şahin, Ahmet Özdemir
P0049 Bir İlin Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Üç Bölgesinde İlkokullarda Pediculus Capitis Yaygınlığı ve Sağlık Eğitiminin Tedavide Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
Emine Öncü, Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Ezgi Önen, Yasemin Güven, Ebru Ravlı Bulut, Hüsniye Çekiç, Filiz Değirmenci
P0050 Annelerin Ev Kazalarını Bilme ve Önleme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Meltem Kürtüncü, Müge Seval, Eda Çiftçi
P0051 Ruhsal hastalığı olan bireylerin Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA tanılarına göre bakım gereksinimlerinin değerlendirilmesi
Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın
P0052 Yetişkin kadınların kardiyovasküler risk faktörleri, bilgi düzeyleri ve sağlığı geliştirme davranışları
Sevilay Hebcan Örs, Adile Tümer
P0053 Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi
Evrim Ki̇zi̇ler, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı, Derya Suluhan
P0054 Yabancı Uyruklu Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitiminde Yaşanabilecek Güçlüklere İlişkin Durum Analizi
İlkay Keser
P0055 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketim Durumlarının Değerlendirilmesi
Selin Deniz, Nurcan Vardar Yel, Serkan Sugeçti
P0056 Yoğun Bakım Ünitesinde Mekanik Ventilatöre Bağlı Bilinçli Ve Bilinçsiz Hastalarda Farklı Yöntemlerle Uygulanan Kapalı Sistem Aspirasyonun Aspirasyon Etkinliği, Kardiopulmoner Göstergeler, Hastanın Aspirasyon Sonrasında Yaşadığı Duygular Ve Ağrı Üzeri
Zuhal Gülsoy, Şerife Karagözoğlu
P0057 Bir aile sağlığı merkezine başvuran erkeklerin prostat kanseri taramalarına katılım ve bilgi durumu
Veli Fehmi Yaymacı, Belgin Akın
P0058 Çocukluk Çağı Travmalarının, Şiddet Tutumu ve Bağımlılık Üzerine Etkisi
Burcu Akyıldız, Hatice Kübra Armağan, Beyza Arslan, Nermin Gürhan
P0059 Psikiyatri Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Ahlaki Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Maral Kargın, Songül Duran, Evrim Çelebi
P0060 Gaziantep AMATEM’de bağımlılık tedavisi gören hastaların ilk yatışı ile taburculuklarında tedavi motivasyonlarının ve madde kullanımına ilişkin inançlarının karşılaştırılması
Sıdıka Özkan, Derya Tanrıverdi
P0061 Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının Değerlendirilmesi
Esin Kavuran, Esra Yıldız
P0062 Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik ve İşe Bağlı Gerginlik Düzeylerinin İncelenmesi
Sibel Karaca Si̇vri̇kaya, Meltem Erişen
P0063 Hastanede çalışan hemşirelerin algıladıkları stres düzeyi, başetme yöntemleri ve iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi
Zeliha Karapelit
P0064 Klasik ve Simülasyon Temelli Pediatri Hemşireliği Eğitiminin Öğrencilerin Klinik Uygulamada Yeterlilik Algısı ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi
Fatma Taş Arslan, Ayşe Sonay Türkmen, Raziye Çelen, Sevil Özkan, Deniz Altıparmak, Asiye Şahin
P0065 Gebelikte Kadının Beden Algısının ve Eşlerin Cinsel Fonksiyonunun İncelenmesi
Mehtap Gümüşay, Nülüfer Erbil, Birsel Canan Demirbağ
P0066 18 Yaş Üstü Bireylerin Reflü Semptomlarının Belirlenmesi: Elazığ İl Örneği
Evrim Çelebi, Maral Kargın, İlknur Dolu, Alaattin Sever, Hüseyin Çelebi
P0067 Bir hastaneye başvuran kardiyovasküler hastalığa sahip bireylerin birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanma durumu
Kübra Sultan Canbolat, Deniz Koçoğlu Tanyer
P0068 Üniversite Öğrencileri İçin Obezite Önleme Programı: Deney Çalışma Protokolü
Tuba Özaydın, Belgin Akın
P0069 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Felaket mi Yoksa Bereket mi? Hemşire Öğrencilerin Görüşleri
Makbule Şenel, Bilge Kalanlar
P0070 Hemşirelikte lisans eğitiminin değerlendirilmesi: üç farklı eğitim modeli
Nuray Şi̇mşek, Mahmut Evli, Nihayet Aksüllü
P0071 Türkiye’de Hemşirelerde Örgütsel Kültür ve Adalet Algısının Mobbing Davranışları Üzerine Etkisi
Yrd.doç.dr. Ayşegül Oksay Şahin, Doç.dr. Dilek Ekici, Tuğba Mert
P0073 Olgu Sunumu; Transvers Miyelit TanılıI Çocuğun Hemşirelik Bakımı
Rana Yiğit, Özlem Güzel, Derya Akdeniz Uysal
P0074 Öğrencilerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının İncelenmesi
Mukadder Mollaoğlu, Esra Başer
P0075 Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumunda Akran Desteğinin Etkisi
Ayfer Karaaslan, Bilgen Özlük
P0077 Adölesanlarda Oyun Bağımlılığı, Yaşam Biçimi Davranışları Ve Etkileyen Faktörler
Zahide Aksoy, Saime Erol
P0078 Tutuklu/Hükümlü Olan ve Olmayan Kadınlarda Dürtüselliğin Belirlenmesi
Gülden Güler, Serpil Türkleş
P0079 İnmeli Hastaların Yaşamlarının Değerlendirilmesi: Niteliksel Çalışma
Afife Yurttaş, Nülüfer Dündar, Özlem Şahin Altun, Esin Kavuran
P0080 Yoğun Bakım Hemşirelerinin İzolasyon Uyumu Ve Eldiven Kullanma Tutumlarının İş Doyumuyla İlişkisi
Özlem Doğu, Öznur Tiryaki
P0081 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışları
Sai̇me Erol, Enis Yurttapan, Abdullah Araz
P0082 Türkiye’nin Doğusundaki Kadınlara Meme Kanseri Endişe Düzeyine Göre Verilen Teori Temelli Eğitimin Meme Kanseri Tarama Davranışlarına Etkisi
Sermin Timur Taşhan, Yeşim Aksoy Derya, Tuba Uçar, Gülçin Nacar, Behice Erci
P0084 Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Müzikterapinin Ağrı, Yorgunluk, Anksiyete ve Kaşıntı Semptomları Üzerine Etkisi
Ayla Aydın, Sevgin Samancıoğlu Bağlama
P0085 Ruhsal Hastalıklar Eğitiminin Hemşirelik ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Ruhsal Hastalık İnançlarına Etkisi
Medine Koç, Havva Tel
P0087 Türkiye’de Hemşirelik Lisans Eğitiminde İş Sağlığı Hemşireliği Dersinin Yeri
Makbule Şenel, Bilge Kalanlar
P0088 Hemşirelerin otomatik düşünce ve problem çözme becerilerinin incelenmesi
Kenan Gümüş, Gonca Üstün, Seval Keloğlan Müsüroğlu
P0089 Uyku ve Yaşam Tarzı Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
Tuba Bay, Ayşe Ergün
P0090 Koroner Yoğun Bakım Hastalarının Hasta Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Sibel Karaca Sivrikaya, Günay Erdem
P0091 Kanatlı Sektöründe Çalışan Kadınların Aile Planlaması ve Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi
Nevin Çıtak Bilgin, Makbule Tokur Kesgin
P0092 Evde Bakım Alan 65 Yaş Üstü Yaşlı Hastalarda Egzersiz Ve Masajın Konstüpasyon Üzerine Etkisi
Birsel Canan Demirbağ, İlknur Buçan Kırkbir
P0093 Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyi ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Mustafa Tunca, Müge Seval, Tayfun Ertuğrul, Gizem Saraç, Banu Öztürk, Emine Fidan, Eda Çiftçi
P0094 Nedensel Yükleme Kuramı Doğrultusunda Verilen Eğitimin Hemşirelerin Tıbbi Hata Nedenlerini Belirlemelerine Etkisi
Fatma Er, Behi̇ce Erci̇
P0095 Hemşirelik Öğrencileri İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli
Hülya Kök Eren, Ali Eryılmaz
P0096 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Şengül Üzen, Selma Atay, Fatma Yılmaz Kurt, Tanju Oğul
P0097 Yasal sorumluluklarımızın farkında mıyız?
Engin Polat, Yeter Durgun Ozan, Mesude Duman
P0098 Sağlık Çalışanlarının Taşıyıcı Anneliğe Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Gurbet Sever, Yeter Durgun Ozan, Mesude Duman
P0099 Romatoid Artritli Hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Stresle Baş Etme Yöntemleri
Sıdıka Kestel
P0100 Hemşirelerin Hemşirelik Tanilarini Algilama Durumlarinin Saptanmasi
Hatice Bostanoğlu, Ezgi Bağrıaçık
P0101 İnformal Bakım Verenlerin Bakım Yüküne İlişkin Hemşirelerin Görüşleri
Keziban Türken Gel, Makbule Tokur Kesgi̇n
P0102 Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Gonca Karayağız Muslu, Yasenya Kudret, Aylin Malkoç
P0103 Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Tutumları: Kamu Hastanesi Örneği
Aysun Türe Yılmaz, Nilüfer Demirsoy
P0104 Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Kapsamında Yapılan Ev Ziyaretlerine İlişkin Öğrenci Deneyimleri: Nitel Çalışma
Nilgün Kuru, Oya Nuran Emiroğlu
P0105 Ankara İli’nde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerin Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Ayşe Yücesan, Funda Aslan, Oya Nuran Emiroğlu
P0106 Hemşirelerin Profesyonel İmajı İle İlgili Üç Boyutlu Değerlendirme
Özge Eraslan, Kıymet Yılmaz, Ezgi Nagihan Gökler, Şehriban Serbest, Saliha Koç
P0107 Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke ve Öfke İfade Tarzı İle Yalnızlık Durumlarının Belirlenmesi
Işık Atasoy
P0108 Hemşirelşk Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve İletişim Becerileri Özelliklerinin Belirlenmesi
Işık Atasoy
P0109 İnfertil Kadınların Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Damgalanma: Niteliksel Bir Çalışma
Semra Kocataş, Nuriye Erbaş
P0110 Toplumun Çevreye Yönelik Farkındalık ve Bilinç Durumlarının Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Semra Kocataş, Nuran Güler
P0111 Okul çağı çocuklarında beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketim durumunun vücut kitle indeksi ile ilişkisi
Ayşe Ergün, Bahar Çolak
P0112 Birinci Basamakta Obezite Yönetiminin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkisi: Literatür İncelemesi
Özlem Si̇nan, Naile Bilgili

13:30 - 17:30
P0113 Fibromiyalji Hastalarında Huzursuzluk Derecesi, Ağrı Şiddeti ve Ağrı Eşiği ile İlişkisi: (Yeni bir ölçek çalışması)
Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Seyit Ankaralı, Sona Koçak
P0114 Hemşirelerin Psikolojik Yardım Arama Davranışları, İçselleştirilmiş Damgalama ve Benlik Saygısının Belirlenmesi
Günseli Teke, Birgül Özkan
P0115 Kronik Hastalığı Olanların Alternatif/Tamalayıcı Tıp Kullanma Durumları ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişki
Türkan Şahin, Ahmet Özdemir, Emine Kaplan Serin
P0116 40 Yaş ve üstü kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına katılım ve bilgi durumları
Zeynep Büyükkarakurt, Deniz Koçoğlu Tanyer
P0117 Hemşirelik Öğrencilerinin Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına İlişkin Bilgi Ve Görüşleri
Kami̇le Kırca, Sevinç Kutlutürkan
P0118 Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İletişim Becerilerine Etkisi
Kami̇le Kırca, Sevinç Kutlutürkan
P0119 Ameliyathane Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi İle İlişkili Sorunlar ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Aslıhan Çatıker, Hacer Gök Uğur, Şebnem Yücel, Ayten Kaya, Dilek Aksu
P0120 Sigara içen hemşirelik öğrencilerinin sigaraların üzerindeki uyarıcı resimler ile ilgili düşünceleri ve sigara bağımlılık düzeyleri
Erdal Ceylan, Ayşegül Koç
P0121 Sorumlu Hemşirelerinin İletişim Becerileri Düzeylerini Değerlendirilmesi / Evaluating Communication Skills Levels of Responsible Nurses
Aysun Türe Yılmaz, Nilüfer Demirsoy
P0122 Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Hemşirelik Elektronik Bakım Planı Örneği
Serpil Türker Çekinmez, Özge Eraslan, Ükke Karabacak, Şehriban Serbest, Saliha Koç
P0123 Hemşireler Transkültürel Hemşirelik Yaklaşımı Konusunda Ne Düşünüyor?
Yeliz Doğan Meri̇h, Meryem Yaşar Kocabey, Çiler Gözütok
P0124 Bir Gündüz Bakım Evine Devam Eden 4-6 Yaş Çocukların Hemşirelik Mesleği İle İlgili Algılarının Belirlenmesi
Kezban Kaya, Hatice Bebiş, Kardelen Özçoban
P0125 Hemşirelerin biyolojik hedeflenmiş tedaviler hakkındaki bilgi düzeyi ve uygulamalarının değerlendirilmesi
Füsun Uzgör, Aysun Kazak, Burcu Albayrak, Ayşe Özkaraman
P0126 Toplumdaki Bireylerin Hemşirelere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları
Canan Uçakcı Asalıoğlu, Sultan Özkan Şat, Şengül Yaman
P0128 Sağlık alanı ve sağlık alanı dışında öğrenim gören kız öğrencilerin meme kanseri ve KKMM hakkındaki bilgi düzeylerinin ve uygulama durumlarının karşılaştırılması
Emel Avçin, Şeyda Can, Fatma Kocaağa, Gürkan Erdoğan
P0129 Engelli Çocuğu Olan Bireylerin Depresyon ve Umutsuzluk Düzeyleri ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Melek Aytekin, Nurgül Özdemir
P0130 Travayda Primipar ve Multipar Gebelerin Ağrıyı Algılama Durumlarının Karşılaştırılması
Gülşen Ak Sözer, Kamile Altuntuğ, Emel Ege
P0131 Hemşirelik Eğitiminde Bilgisayar Destekli Hasta Simülatörü Kullanımının Öğrencilerin Uygulama Becerilerini Geliştirme Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Elanur Uludağ, Ayşe Çolak, Bahadır Tercan Tercan, Sevda Uzun, Cemile Aktuğ, Murat Semerci
P0132 Sağlık Çalışanlarında Sosyal Zeka, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Nurgül Özdemir, Vesile Adıgüzel
P0133 Hemşirelik Öğrencilerinde Beden Kitle İndeksinin Beden Algısı Ve Benlik Saygısına Etkisi
Mukadder Mollaoğlu, Esra Başer, Gürcan Arslan
P0134 Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Işık Atasoy
P0304 Bebeklerde Diş Çıkarma Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Uygulamalar
Raziye Çelen, Fatma Taş Arslan
P0136 Diyabetli Bireylerde Hastalığı Kabulün Diyabet Öz Bakım Davranışlarına Etkisi
Satı Can, Saadet Can Çiçek, Handan Ankaralı
P0137 Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları Kullanma ve Bilme Durumları
Saadet Can Çiçek, Satı Can, Nazmiye İkbal Berdo
P0138 Mobbing Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Öğrenci Hemşireler Üzerine Bir Çalışma
Arzu Yüksel
P0139 Hemşirelerin İş Yaşamında Ayrımcılığa İlişkin Algılarının Belirlenmesi
Gülşah Ünsal Jafarov, Aytolan Yıldırım
P0140 Oateoartrit Hastalarında Ağrı Şiddeti: (Yeni bir ölçek)
Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Seyit Ankaralı, Sona Koçak
P0141 Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Okulu Öğrencilerinde Eğitim Stresi Ve Bireysel Yeterlilik Algısı
Çiğdem Şen, Dilek Ayazguk, Gülgün Durat, Emine Cincioğlu
P0142 Elazığ ili evde bakım birimleri sağlık verileri
Hilal Türkben Polat
P0143 Halk Sağlığı Hemşireliği Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Esin Sapçı, Zeynep Güngörmüş
P0144 Hemodiyalize Giren Hastaların Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyleri
Gülhan Yiğitalp, Evin Evinç
P0145 Romatoid Artrit Hastalarının Ağrı ve Duyusal Değişimlerin Şiddeti: (Yeni bir ölçek)
Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Seyit Ankaralı, Sona Koçak
P0146 Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği
Gülnur Akkaya, Selma Atay
P0147 Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Hemşirelik Eğitiminin Öz Bakım Gücü ve Yaşam Kalitelerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Zepnep Birge, Sonay Bilgin
P0148 Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı Konusunun Nimonik Hafıza Teknikleri İle Öğretimine Yönelik Android Tabanlı Mobil Bir Uygulama Geliştirilmesi
Bilge Bal Özkaptan, Merve Korkmaz
P0149 Diyabet Hastalarında Hastalık Yönetimi ve Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi
Hali̇se Taşki̇n Duman, Seyhan Duran
P0150 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri
Tuğba Biçer, Gamze Temiz
P0151 Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Umutsuzluk Düzeyi ve Yaşam Kaliteleri
Mehtap Özboran, Sonay Bilgin
P0152 Kronik Hastalığı Olan Bireylere Verilen Bakımın Değerlendirilmesi
Hali̇se Taşki̇n Duman, Emine Akkuş
P0153 Üniversite Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Tuba Özaydın, Belgin Akın
P0154 Tükenmişlik ve Yoğun Bakım Hemşirelerinde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireleri Üzerine Bir Uygulama
Ertuğrul Bayer, Dilek Kuşçu
P0155 Hemşirelik Öğrencilerinde Bireysel Çalışma Yönteminin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Sümbüle Köksoy Vayi̇soğlu, Emine Öncü
P0156 İnfertil kadınların tedaviye başlamadan önce uyguladıkları tamamlayıcı, alternatif (TAT) ve bütünleşik tedavi yöntemlerinin belirlenmesi
Tuba Güner Emül, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Aysu Koptur, Hazal Yolaçan
P0157 Hemşirelik İntern Öğrencilerinin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Ezgi Karadağ, Bahar Vardar İnkaya
P0158 Öğrenci Hemşirelerin Ev Ziyaretine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Ayşegül Özcan, Şenay Şermet Kaya, Kamuran Özdil, Fatma Sezer
P0159 Çocukluk döneminde karşılaştıkları psikososyal sorunların kadınların ruh sağlığı üzerine etkisi
Gülçin Nacar, Zeliha Özşahin, Sermin Timur Taşhan
P0160 Premenstruel Sendromun Doğum Sonrası Depresyon ve Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi
Hüsne Yücesoy, Nülüfer Erbil
P0161 Epilepsili Çocukların Kendi Hastalığına Yönelik Tutumunun Nöbet Özyeterliliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Dilek Yıldız, Derya Suluhan, Berna Eren Fidancı, Evrim Kızıler, Hilal Kocaerkek
P0162 Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Hilal Yıldırım, Kevser Işık, Zeliha Karapelit
P0163 Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin meme kanseri farkındalığını arttırma etkinlikleri ile ilgili deneyimleri
Sevil Güler Demir, Nevra Kalkan, Derya Tülüce, Sevinç Kutlutürkan, Hülya Bulut
P0164 Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muaynesi (KKMM) Hakkında Bilgi Düzeyleri
Cemil Yavuz, Narin Aslan
P0165 Periferik Arter Hastalığı Olan Hastalarda Kök Hücre Tedavisinin Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Ayşe Topal Hançer, Meryem Yi̇lmaz
P0166 Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin ilk klinik deneyim öncesi yaşadıkları kaygı düzeyleri ve etkileyen faktörler
İpek Köse Tosunöz, Serap Güngör, Gürsel Öztunç
P0167 Sınıf öğretmenlerine yönelik obezite farkındalığı
Çağrı Çövener Özçelik, Eda Aktaş, Beyza Nur Vanlıoğlu, Burçin Sivri, Kübra Doğan, Seren Çarpık, Şeyma Ekinci, Tuğçe Asil, Zeynep Uygen
P0168 Pankreas Kanseri ve Whipple Operasyonu Sonrası Bakım: Olgu Sunumu
Nihal Yıldız, Mevlüde Karadağ
P0169 Hemşirelik Öğrencilerinin Kesici Delici Ve Tıbbi Aletleri Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumları
Arzu Ki̇vrak, Hülya Baybek, Mahmut Beler, Kübra Dayangaç
P0170 Ojenin ve Kınanın Sağlıklı Kişilerin Pulse Oksimetre Ölçümlerine Etkisi
Sevban Arslan, Evşen Nazik, Sevgi Deniz Doğan, Seda Karaçay Yıkar
P0171 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Sosyal Destek Algıları
Huriye Akça Oymak, Fatma Taş Arslan
P0172 Ameliyathane hemşirelerinde üç farklı steril eldiven kullanımının etkinliğinin incelenmesi
Tülay Başak, Gül Şahin
P0173 Pediatri Hemşireliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Özellikleri
Tuğçe Torun, Eli̇f Baki̇r
P0174 Bir göz kiniğinde belirlenen hemşirelik tanıları ve girişimlerinin incelenmesi
Nevin Kanan, Belkıs Mutlu
P0175 Hemşirelik Öğrencilerinin Göçmen Hastalarla Olan İletişim Durumlarının Belirlenmesi
Dilek Güneş Dağ, Askeri Çankaya, Fatoş Uncu
P0176 Gonartroz Tanısı Alan Hastanın Total Diz Protezi Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Aysel Gül, Mevlüde Karadağ
P0177 Klinik eğitimi değerlendirme ölçeğinin Türkçe psikometrik özellikleri
İnsaf Altun, Nihal Sunal, Sennur Kula Şahin
P0178 Acile Başvuran Pediatrik Akut Viral Hepatit A Olgularında Klinik Tablonun İncelenmesi
Selin Deniz
P0179 Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin pulse oksimetre kullanımı konusunda bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi
Emi̇ne Pınar Martlı, Nigar Ünlüsoy Dinçer
P0180 İlaç Uygulama Hatası: Vaka Sunumu
Tuğba Mert, Dilek Ekici
P0181 Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde İş Yükü Algısı Ve Tıbbi Hata Tutumları
Nurgül Bölükbaş, Yasemin Özyer
P0182 Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri İle Değerlendirilmesi
Sevban Arslan, Sevgi Deniz Doğan, Şeyma Yurtseven, Sevilay Erden Yüksekkaya, Evşen Nazik
P0183 Gebelerde Sağlık Okuryazarlığın Akılcı İlaç Kullanımına Etkisi
Yılda Arzu Aba, Tülay Başak, Sevcan Sevimli
P0184 Mastektominin Beden İmajı ve Seksüel Fonksiyon Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu
Meryem Yılmaz, Kübra Erturhan Türk
P0185 Akut otitis medianın tedavi başarısında anne sütünün önemi
Sümeyra Topal, Sinem Yalni̇zoğlu Çaka, Özge Karakaya Suzan, Sevin Alti̇nkaynak
P0186 Diyabetik Hastaların Özbakım Gücünün Belirlenmesi
Zeliha Koç, Nazan Yüksel, Zeynep Sağlam
P0187 Hipertansif Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi
Zeliha Koç, Merve Şahin, Zeynep Sağlam
P0188 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Moral, Sosyal Destek Durumları ile Depresif Semptomlarının Belirlenmesi
Papatya Karakurt, Ayla Ünsal
P0189 Üniversite Öğrencilerin Sağlık Algısı ve Obezite Farkındalıkları
Esra Güney, Özlem Doğu
P0190 Postpartum Depresyonla Emzirme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Selin Deniz, Nurcan Vardar Yel
P0191 Bir İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Ayşegül Oksay Şahi̇n, Büşra Bayar, Hilmi Çetinkaya
P0192 Hemşirelik Öğrenci Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe Psikometrik Özellikleri
İnsaf Altun, Nihal Sunal, Sennur Kula Şahin
P0193 Yetişkinlerde Sağlık Okuryazarlığı
Hülya Baybek, Arzu Kıvrak, Mahmut Beler
P0194 Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Adaptasyon Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgunun Sunumu
Meryem Yılmaz, Pınar Yılmaz
P0196 Transplantasyon ve Yaşam Kalitesinin Türkiye’deki Gazetelere Yansıması
Meryem Uzun, Belma Ay, Hülya Bulut, Sevil Güler Demir
P0198 Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde Yatan Hastalarda Bası Yarası Oluşumu Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Arzu Kıvrak, Hülya Baybek, Ahmet Emin Şahin
P0199 2013-2016 Yılları Arasında Meslek Gruplarına Göre El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesi
Aysun Acun, Ganime Sevinç, Asiye Tekin, Esengül Şendağ
P0200 Son beş yılda Hemşirelik Doktora Tezlerinin Bibliyometrik incelenmesi
Handan Kartal, Filiz Kantek
P0201 Annelerin Doğumu Algılayışı ile Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Emi̇ne Yi̇lmaz, Feyza Nazik
P0202 HPV Aşısına Yönelik Ebeveynlerin Tutumları Nedir?
Yeliz Dinçer, Ümran Oskay, Esra Usta, Serap Bulduk
P0203 Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları ile Hemşirelik Sürecini Uygulama Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Büşra Selma Demi̇rhan, Büşra Nur Geldi, Şenay Uzun
P0204 Orem’in Öz-Bakım Yetersizliği Kuramı'na Göre Lenfödemi Olan Over Kanserli Hastanın Hemşirelik Bakımı
Dilay Necipoğlu, Betül Mammadov
P0205 Hemodiyaliz hastalarının öz yeterlilik durumunu ve bakım gereksinimi
Merve Aşkın Ceran, Nilay Bektaş Akpınar, Şadiye Şafak
P0206 Hemşirelik Öğrencilerinin Anne Sütü Bankalarına Yönelik Görüşleri
Feyza Nazik, Emi̇ne Yılmaz
P0207 Türkiye'de Hemşirelik Bölümlerinde Teknoloji Kullanımı
Berrak Mızrak Şahin, Ayşe Özkaraman, Aysun Türe, Nedime Köşgeroğlu
P0208 Diyabet Hastalarının Tamamlayıcı-Alternatif Tedavi Kullanma Durumları ve Sağlık İnançlarının Belirlenmesi
Emine Kaplan, Emine Derya İster, Ahmet Özdemir, Abuzer Kaymak, İnci Karakuş
P0209 Ankilozan Spondilitli Bireylerin Yaşadıkları Güçlükler Ve Geleceğe Yönelik Kaygıları: Niteliksel Bir Araştırma
Feride Taşkın Yılmaz, Kadriye Aldemir, Azime Karakoç Kumsar, İlknur Verdi
P0210 Kosova Priştina’da Çalışan Hemşirelerin Özellikleri ve Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Arta Dalipi, Filiz Kantek
P0211 Yaşlılarda Üriner İnkontinans, Geriatrik Depresyon ve Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hande Demirtaş, Birgül Özkan
P0212 Sağlık Sektöründe Tükenmişlik: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Feyza Nazik, Emine Yılmaz, Halim Tatlı
P0213 Obez Hemşirelik Öğrencilerinde Egzersizin Yaşam Kalitesi Ve Fizyolojik Parametrelere Olan Etkisi
Asiye Akyol, Öznur Usta Yeşilbalkan, Emine Kutlay, Hülya Kankaya, Tuğba Menekli, Çiçek Fadıloğlu
P0214 Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İncelenmesi
Neslihan Partlak Günüşen, Zekiye Çetinkaya Duman, Figen Şengün İnan, Sevecen Çelik İnce, Ayşe Sarı, Burcu Aksoy
P0215 Kemoterapi Birimindeki Hasta ve Hasta Yakınlarında Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Sibel Coşkun Cenk, Fatma Nur Akdumanlı, Gonca Karayağız Muslu
P0216 Hemşirelerin Bakım Verirken Hemşirelik Sürecini Bilme ve Uygulama Durumları
Dilek Olmaz, Papatya Karakurt
P0217 1. Sınıf Ebelik Öğrencilerinin Higt Fidelity Simülasyon Laboratuar Deneyimi: Nitel Çalışma
Özlem Doğu
P0218 Annelerin emzirme durumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Seval Müsüroğlu, Aslı Yi̇lmaz, Kenan Gümüş
P0219 Toplumun Hemşirelik İmajı Hakkındaki Algısının İncelenmesi:Karabük İli Örneği
Ayşegül Oksay Şahi̇n, Süeda Uzundurukan, Tuğba Baytop
P0220 Bazı Sağlık Çalışanlarının Perspektifinden Hemşirelik Mesleğinin İmajı
Ayşegül Oksay Şahi̇n, Merve Ekim, Elif Demircioğlu Şahin
P0221 Adölesanlarda Ekran Karşısında Geçirilen Sürenin Değerlendirilmesi
Yeter Kitiş, Seher Demir
P0222 Öğrenci Hemşirelerin Akademik Danışmanlık Algılarının Belirlenmesi
Serenay Eroğlu, Nilay Özkütük
P0223 Hemşirelerin D Vitamini ve Önemine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi
Huri̇ Seval Çakmak, Emine Özer Küçük, Sevgisun Kapucu, Ayşegül Çetin
P0224 Hemşirelik Öğrencilerinin Kendini Sabotaj Eğilimleri
Özlem Kara, Serap Sökmen

08:30 - 12:30
P0225 Tip 2 Diyabetli İnsülin ve Oral Antidiyabetik Kullanan Hastaların Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ezgi̇ Zeyrek, Eli̇f Bülbül, Selda Çeli̇k
P0226 Hemşirelerin Kendi Mesleklerine İlişkin Metafor Algıları
Emel Çom Namoğlu
P0227 Hipertansiyon tanısı alan yetişkin bireylerin hastalık yönetim özellikleri ve hastalığı kabul düzeyi
Ayşe Gül Gültekin, Belgin Akın
P0228 Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erkeklerin Kanser Taramalarına Katılım Durumu
Gökhan Dağlı, Belgin Akın
P0229 İşitme engelli öğrencilerin Omaha Problem Sınıflandırma Sistemine göre sağlık problemleri
Zeynep Özdemir, Kamer Gür, Abdullah Beyhan, Aygül Aynacı, Esma Arı, Gülcihan Yiğit, Hamza Zeybek
P0230 Kanser Tanısı İle Kemoterapi Tedavisi Gören Çocuklarda Enfeksiyon Gelişme Riskini Azaltmada Eğitimin Etkisi
Cansu Çorak Çebi
P0231 Bir Aile Sağlığı Merkezinde Yetişkin Bireylerde Kan Basıncı Yüksekliği Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
Nesime Demirören, Belgin Akın, Saniye Benli
P0232 Hemşirelik Öğrencilerinin Duyguları Fark Etme, İfade Etme ve Empati Beceri Düzeyleri
Fatma Nevin Şişman, Sevim Buzlu
P0233 Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerini Etkileyen Faktörler
Zeliha Koç, Selda Karaca, Esma Ayşe Öztürk
P0234 Ateş fobisine yönelik yapılan ebeveyn eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Dilek Yıldız, Derya Suluhan, Berna Eren Fidancı, Evrim Kızıler, Rukiye Nur Çiftçi
P0235 Enteral Beslenen Hastalarda Uygun Hemşirelik Tanılarının ve Hastaya Uygun Bakım Planlarının Ele Alınma Durumunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
Fatma Eryurt Öztürk
P0236 Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Endotrakeal Entübasyon Tüpünün Plansız Çıkma Riskinin Değerlendirilmesi
Semine Aydoğan, Nurten Kaya
P0237 Fabrika İşçilerinin Ergonomiye Bakışının Benlik Saygısı İle Etkileşimi
Rabia Sohbet, Burak Yeşi̇lyurt
P0238 Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapmakta Olan Aile Hekimleri Ve Aile Sağlığı Elemanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri
Gülay Çelik, Aliye Bulut
P0239 Hemşirelik Öğrencilerinde Obezite Tarama Sonuçları
Asiye Akyol, Öznur Usta Yeşilbalkan, Emine Kutlay, Hülya Kankaya, Tuğba Menekli, Çiçek Fadıloğlu
P0240 Hemşirelerin etik karar verme düzeylerinin belirlenmesi
Neşe Uysal, Sibel Küçük, Nazan Çakırer Çalbayram, İlknur Kahriman, Sabahat Altundağ
P0241 YöneticiHemşirelerin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Aysun Çakır Özçelik, Şenel Sürücü, Canan Sarı, Sevinç Kaymaz
P0242 İstanbul’da okul sağlığı hemşirelerinin iş doyumu düzeyleri
Deniz Ses, Ayşe Ergün, Abdullah Beyhan
P0243 Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Sosyo-demografik Özellikleri
Gülay Çelik, Aliye Bulut
P0244 Bazı Özellikler Açısından Aile Sağlığı Merkezinde Çalışmak
Gülay Çelik, Aliye Bulut
P0245 Yaşlılıkla İlgili Yaygın İnançlar ve Tutumlar
Özlem Sinan, Naile Bilgili
P0246 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Aromaterapi Uygulamasının Bilişsel Fonksiyonlar ve Gündüz Uykululuk Durumuna Etkisi
Tuğba Aydi̇n Yi̇ldi̇ri̇m, Yeter Kitiş
P0247 Türkiye'de hemşirelerde motivasyon ile ilgili yapılan çalışmalar:Bir literatür taraması
Gülnur Akkaya, Aysun Babacan Gümüş, Duygu Gül
P0248 Mentorluk Programının Hemşirelerin İşten Ayrılmaları Üzerine Etkisi
Hatice Çamveren, Gülseren Kocaman
P0249 Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerin Sağlığını Geliştirmek İçin Yapılan Girişimler: Sistematik Derleme
Ayşegül Ilgaz, Sebahat Gözüm
P0250 Toplumsal Cinsiyet Ve Erkek Hemşireler
Seher Tanrıverdi, Hedi̇ye Utli̇, Neslihan Söylemez, Ömer Tanrıverdi
P0252 Türkiye’de Yapılan, Türkçe Yayımlanan Araştırmalarda Kullanılan Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçekleri
Nuray Şahin Orak, Hicran Ekici, Medine Milli, Yeşim Köse
P0253 Diyabette İntegratif Sağlık Uygulamaları
Saadet Can Çiçek, Sevil Biçer, Satı Can
P0255 Menstrual Ağrının Giderilmesinde Aromaterapi Kullanımı: Literatür Derlemesi
İlknur Atasever, Afra Çalık, Gülten Koç, Sevgisun Kapucu
P0256 Kolostomili Bireylerde Cinsel Fonksiyon
Alkay Kara, Nülüfer Erbil, Nurgül Bölükbaş
P0257 Postpartum Dönemde Kanıta Dayalı Uygulamalar
İlknur Atasever, Gülten Koç, Çiğdem Yücel
P0258 Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Sanal Gerçeklik
Simge Evrenol Öçal, Şahika Şimşek Çetinkaya, Çiğdem Yücel
P0259 Tamamlayıcı Tedavide Hemşirenin Önemi
Selin Deniz
P0260 Algoritmaların Hemşirelik Bakımında Kullanımı: Türkiye’de Durum Ne?
Ali Ay, Burçin Irmak, Hülya Bulut
P0261 Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Hemşirelik Yaklaşımları
Gamze Acavut, Gülden Güvenç, İlknur Yeşilçınar
P0262 Akredite Bir Kurum Olan Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde Pediatrik Erken Uyarı Sistemi Kullanımı
Neşe Kaplan, Ayşegül Karaca, Hilal Özer
P0263 Pediyatrik Palyatif Bakım ve Hemşirelik
Sevil Özkan, Fatma Taş Arslan
P0264 Hemşirelikte sınıf yönetiminde öğretim elemanı-öğrenci iletişimi
Gülsüm Çonoğlu, Nilay Özkütük
P0265 Hemşirelikte Multidisipliner Bir Yaklaşım: Etkin Tıbbi Cihaz Teknolojisi Kullanımı
Aysu Koptur, Tuba Güner Emül
P0266 Ventilatör İlişkili Pnömoninin önlenmesi/azaltılmasında hemşirelere verilen eğitimin rolü
Hatice Öner Cengi̇z
P0267 Center Of Excellence Akreditasyon Modeli: Kurum Deneyimi
Aysun Çakır Özçelik, Canan Sarı
P0268 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarından Korunmada Önlem Paketi (Bundle)
Aysun Acun, Nurcan Çalışkan
P0269 Türkiye'de Palyatif Bakım Farkındalığının Önemi
Hedi̇ye Utli̇, Seher Tanrıverdi, Neslihan Söylemez
P0270 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıkları: Literatür Tarama
Nuray Şahin Orak, Gülfem Yavaş, Kübra Kaya Yılmaz, Kübra Öner Nikbolu
P0271 Hemşirelikte İlaç Uygulama Hataları: Literatür Tarama
Nuray Şahin Orak, Adile Bozkurt, Seher Öztürk, Tuğba Özdemir
P0272 Perinatal Kayıpta Bağlanma Kavramı: Kavram Analizi
İlknur Yeşi̇lçi̇nar, Gamze Acavut, Gülden Güvenç, Eda Şahin
P0273 Değer Temelli Hemşirelik Eğitimi
Hülya Kaya, Nil Küçük Yüceyurt, Emine Şenyuva, Sevim Ulupınar
P0274 Kadın doğum hemşireliğinde yeni bir uygulama: akupresör’ün obstetride kullanımının incelenmesi
Mehtap Akgün, İlkay Boz
P0275 Yaşlı Bireyin Bakımında Anımsama Terapisinin Kullanımı
Tuğçe Kaplan, İlkay Keser
P0276 Prenatal Dönemde Evde Bakım Hizmetleri
İlknur Atasever, Gülten Koç
P0277 Yanıklı Bireylerde Anksiyeteyi Azaltmaya Yönelik Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Etkisi
Melike Baş, Pınar Tunç Tuna, Halil İbrahim Tuna, Esra Uslu
P0278 Teorikten Uygulamaya Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Örneği: Iowa Üniversitesi Hastanesi
Derya Suluhan, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı, Evrim Kızıler
P0279 Umbilikal Kord Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar
Aylin Çakşak
P0280 Ekstrakorporal membran oksijenizasyonundaki Pediatrik Hastanın Hemşirelik Bakımı
Mesut Çur, Sevda Aslan
P0281 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği Gerekli mi?
Eli̇f Baki̇r, Tuğçe Torun
P0282 Hemşirelik eğitiminde öğrenme stillerinin geçmişten günümüze değişen öğeleri
Gamze Oyardi̇
P0283 Klinik öğretim sürecinde duyuşsal farkındalık oluşturma
Gülsüm Çonoğlu, Fatma Orgun, Nilay Özkütük
P0284 Hemşirelik Bakımı Sunmada, Kültürel Farkındalığın Önemi
İlkay Keser, Neisa Medina
P0285 Sağlık Yüksekokulu'nda Hemşirelik Eğitimi Gören Öğrenciler Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Eğitim Gören Öğrencilerin İlk Yardım Ve Temel Yaşam Desteği Konusunda Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması
Tuğba Duzcu, Mustafa Ayyıldız
P0286 Diyabetik Ayak Ülserli Hastada Ayağın Fizik Muayenesi
Şahizer Eraydın, Gülçin Avşar
P0287 Hemşirelik Bakımı ve Maneviyat
Birgül Erdoğan, Aynur Aytekin
P0288 Motivasyonel Görüşme ve Hemşirelikte Kullanımı Üzerine Bir Sistematik Derleme
Tuğçe Kaplan, Fahriye Pazarcıkcı
P0289 Hemşirelik Bakımı İle İlgili Doktora Tezlerinin İncelenmesi
Nurten Kırcan
P0290 Hemşirelik mesleğinin tarihsel süreç içerisindeki mesleki özerklik mücadelesi
Gülcan Eyüboğlu, Evrim Eyikara, Zehra Göçmen Baykara
P0291 Sanat yönüyle hemşirelik bakımı
Mine Yilmaz Kocak
P0292 Hemşirelik Bakımını Etkileyen Kültürel Faktörler ve Örnek Vakalar
Özlem İbrahimoğlu, Hülya Saray Kılıç
P0293 Hemşirelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar: Uzaktan Eğitim Modeli
Ahmet Erol, Ayten Zaybak
P0294 Tip 2 Diyabetli Bireylerin SMS ve Telefon Görüşmesi ile İzlemi: Sistematik Literatür İncelemesi
Şeyma Özdemi̇r, Saadet Can Çiçek
P0295 Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü
Merlinda Aluş Tokat, Dilek Bilgiç, Özlem Çiçek
P0296 Eğitim programlarının görünmeyen yüzü: Hemşirelik eğitiminde örtük program
Berna Akçakoca, Fatma Orgun
P0297 Serebral Palsi, Epilepsi Tanısı İle Ev Tipi Ventilatörde İzlenen Adölesan Hastada Hemşirelik Bakımı
Kamer Babacan, Hale Yerlikaya
P0298 Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonu Olan Çocukta Hemşirelik Bakımı: Bir Kavram Haritası Örneği
Zeynep Erkut, Duygu Gözen, Firdevs Dinler
P0299 Terapötik Dokunmanın Ağrı Üzerine Etkisi
Hazel Bağcı, Şebnem Çınar Yücel
P0300 Kanser Hastalarında Yalnızlık
Çiğdem Ökten, Zeynep Özer
P0301 Küreselleşen dünyada hemşireliği güçlendirmede bir strateji: Savunuculuk
Deniz Eren, Süheyla Altuğ Özsoy
P0302 Engelli Kadınların Sağlık Hizmetine Ulaşma Engelleri
Beril Nisa Yaşar
P0303 Aile Hekimliği ve Hemşirenin Değişen Rolleri
Şahika Şimşek Çetinkaya, Simge Evrenol Öçal, Çiğdem Yücel
P0304 6 Kasımda Asılmıştır.
Raziye Çelen, Fatma Taş Arslan
P0305 Kanserli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Yaşadığı Belirsizlik
Sevil Özkan, Fatma Taş Arslan
P0306 Pediyatrik Hastalarda Palyatif Bakım Kavram Haritası
Zeynep Yurdakul, Figen Işık Esenay
P0307 Çocuklara Yönelik Siber Zorbalıkta Ebeveyn Kontrolü Ve Hemşirelik
Dilek Uludaşdemir, Sibel Küçük
P0308 Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin İnternete Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarını İnceleyen Araştırmaların Değerlendirilmesi
Derya Suluhan, Fulya Karataş, Semiha Öztürk, Dilek Yıldız, Berna Eren Eren Fidancı, Evrim Kızıler
P0309 Küresel Sağlık Sorunu Obezite ve Cerrahi Tedavisi
Çelebi Dilekçi, Neslihan Söylemez, Seher Tanrıverdi, Hedi̇ye Utli̇, Ömer Tanrıverdi
P0310 Tamamlayıcı Tedavide Hemşireliğin Rolü
Selin Deniz
P0311 Türkiye’de cerrahi hastalarının gereksinimlerine göre verilen taburculuk eğitiminin etkinliği: literatür incelemesi
Berna Kurt
P0312 Bakımın ihmal edilen yönü: Hasta yakınlarının bakım yükü
Sıdıka Peli̇t Aksu, Ayten Şentürk Erenel
P0313 Holistik hemşirelik bakımı
Sevda Korkut Bayındır, Sevil Biçer
P0314 Hasta Güvenliğine Bir Bakış
Deniz Zeynep Sönmez
P0315 Hipotermi tedavisi alan perinatal asfiksili yenidoğanda hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Nevin İnan Yurdagül, Figen Işık Esenay
P0316 Kanser hastalarına bilgi ve fiziksel gereksinimlerine göre planlanan ve verilen taburculuk eğitiminin etkinliği
Berna Kurt
P0317 Hemşirelik kuramın uygulamaya aktarılması: konfor kuramından doğum sonu hemşirelik uygulamasına
Mehtap Akgün, İlkay Boz
P0318 Otizmli Çocukların Ailelerine Yapılan Müdahalelerin Çocuktaki Değişime Etkisinin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme
Pi̇nar Harmanci̇, Funda Kavak
P0319 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Ev Ziyaretlerinin Önemi
Nilgün Kuru, Oya Nuran Emiroğlu
P0320 Kadın Ruh Sağlığında Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Önemi
Gül Ergün, Çiğdem Gün
P0321 Sağlık Sisteminde Meydana Gelen Değişiklikler ve Hemşireliğe Etkisi
Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Ulutaşdemir
P0322 Klinik eğitim sırasında karşılaşılan etik sorunlar: öğrenci hemşire gözüyle deneyim paylaşımı
Merve Kavutlu, Fadime Tekin, Nigar Ünlüsoy Dinçer
P0323 Kto Karatay Üniversitesi Hemşirelik Müfredat Programı
Nurgün Platin, Ayşe Özcan, Figen Türk Düdükçü, Nilay Bektaş Akpınar, Esra Türker Küçükyılmaz
P0324 Hemşirelikte Teknoloji Kullanımının Avantaj Ve Dezavantajları
Aylin Güçlü, Şerife Kurşun
P0325 Ağrı yönetiminde teknolojinin kullanımı hasta otonomisini destekler mi?
Sevilay Erden, Nursevim Aydıngülü
P0326 İnfantil Koliği Olan Bebeğin Hemşirelik Bakımı
Eli̇f Baki̇r, Tuğçe Torun
P0327 Hemşirelik Uygulamalarında End Tidal Karbondioksit Takibinin Yeri ve Önemi
Ayşegül Öztürk Birge, Sultan Türkmen Keskin
P0328 Hemşirelikte Bir Başka Boyut: "Duygusal Emek"
Murat Çağatay Sonkaya
P0329 İnfertil Bireylerde Stres Kavramının Etkisi
Arş. Gör. Ece Kaplan
P0332 Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği eğitiminde simülasyon kullanımı
Sıdıka Peli̇t Aksu, Ayten Şentürk Erenel, Esra Arslan Gürcüoğlu, Mehtap Uzun Aksoy
P0333 Küreselleşme, Küresel Sağlık ve Hemşirelik
Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Ulutaşdemir
P0334 Yaşlanan Dünya, Alzheimer Hastalığı ve Bakım Verenleri
Sevgi Hür, Mine Ekinci, Nezihe Kara
P0335 Vertebral tümör invazyonu olan hastanın hemşirelik bakım süreci: Vaka sunumu
Elif Akyüz, Ziyafet Uğurlu, Azize Karahan, Tuğba Kocakuşak
P0336 Kırılganlığın sağlık hizmeti kullanımına etkisi
Tuğçe Türten Kaymaz, Güler Duru Aşiret

13:30 - 17:30
P0337 Pankreas kanseri olan hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne göre hemşirelik bakımının değerlendirilmesi: Olgu sunumu
Elif Akyüz, Hande Kozdere
P0338 Hemşirelikte Kültürel Bakımın Önemi
Esra Türker Küçükyılmaz, Ayşe Gül Atay Doyğacı
P0339 Konstipasyonun Tedavisinde Kullanılan Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri Ve Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi: Sistemetik Derleme Çalışması
Burcu Opak Yücel, Mevlüde Karadağ
P0340 Hemşirelerin hipoaktif deliryum farkındalığı ve etkileyen faktörler
Filiz Salman, Ayşegül Öztürk Birge
P0341 Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Motive Eden Faktörler: Ulusal Çalışma Sonuçlarının İncelenmesi
Tangül Aytur Özen, Filiz Kantek
P0342 Psikiyatri Hemşireliğinde Spiritüel Zeka Ve Duygusal Zeka
Zeynep Koç, Derya Tanrıverdi
P0343 Hemşirelikte aile merkezli bakım yaklaşımı
Mine Yilmaz Kocak
P0344 Kadın Doğum Kliniklerinde Balon Uygulaması
Gülçin Nacar, Sermin Timur Taşhan
P0345 Türkiye’de Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Yaptığı Araştırmaların Derlenmesi
Derya Suluhan, Dilek Yıldız, Berna Eren Fidancı, Evrim Kızıler, Gamze Oğuzoğlu
P0346 Kadına Yönelik Şiddet ve Halk Sağlığı Hemşireliği
Ayşe Yücesan, Esma Kabasakal
P0347 Hemşireler Kendilerini Ne Kadar Güçlendirilmiş Hissediyorlar?
Sibel Savgat, Filiz Kantek
P0348 Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonunun Azaltılmasında Hemşirelik Bakımı
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Esra Türker Küçükyılmaz
P0349 Damar içi kateter enfeksiyonlarını önleme yöntemleri
Hilal Türkben Polat
P0350 Diyabetik Ayak Bakımında Güncel Yaklaşımlar
Serap Gökçe Eskin
P0351 Olgu Sunumu: Mitral Stenozu Olan KOAH Vakasına Hemşirelik Bakımı
Sevda Efi̇l
P0352 Hemşirelerde rol çatışması ve rol belirsizliği ile ilgili ulusal çalışmaların incelenmesi
Hakan Kurnaz, Filiz Kantek
P0353 Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT)
Sakine Fırıncık, Merve Kızılırmak
P0354 Hipertansiyonlu Bireylerde Ayak Refleksolojisinin Kan Basıncı Yönetiminde Kullanımı
Yasemin Özkan, Saadet Can Çiçek
P0355 Yaşamın Her Alanında: Stres
Sevgi Hür, Nezihe Kara
P0356 Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarında Sağlığın Geliştirilmesi
Ebru Öztürk Çopur, Nilgün Ulutaşdemir
P0357 Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Diyabet Olgusu
Hilalnur Demir, Selma Atay
P0359 Cerrahi Süreç ve Hasta Eğitimi
Hülya Saray Kılıç, Özlem İbrahimoğlu
P0360 Prostat kanserinde erken tanı
Ayla Tuzcu, Mumin Savaş
P0362 Hemşirenin Etik Sorumluluğu Ve Öteki
Beril Nisa Yaşar
P0363 Hasta Güvenliğini Önleme Kültürü: SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hülya Bulut, Elvan Soner, Sevil Uzun, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0364 Hemşirelik Eğitiminde Kişisel Dijital Asistanların (PDAs) Kullanımı
Çiğdem Ökten, Zeynep Özer
P0365 İnfertilite Stresinin Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım- Hipnofertilite
Menekşe Nazlı Aker, Funda Özdemir
P0366 Türkiye' de Küreselleşmenin Hemşirelik Mesleğine Etkileri
Necmettin İşci İşci, Fuat Kahraman
P0367 Küreselleşen Sağlık ve Çocuk Hemşireliği
Hazal Özdemir, Fatma Taş Arslan
P0368 Sağlık Bakım Hizmetlerinin Sunumunda İnovasyon Uygulamaları: Ülkemizden Örnekler
Nurten Özen, Dilek Aşkın, Dilek Mut, Fatma İlknur Çınar
P0369 Adölesan Dönemde İnternet Tabanlı Sağlık Eğitimleri
Songül Çağlar, Makbule Tokur Kesgin
P0370 “Olağandışı Koşullarda Hemşirelik Uygulamaları Tatbikatı” Deneyiminin Paylaşılması
Ayşe Ki̇li̇c, Gulten Guvenc, Hatıce Ayhan, Gulsah Kok, Emıne Oksuz, Tulay Basak, Ayla Demırtas, Hatıce Bebıs, Emine Iyıgun
P0371 Mahkum Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları
Beril Nisa Yaşar
P0372 Elektromanyetik Alan Etkilenimi ve Sağlık Çalışanlarında Sağlığa Etkileri
Ezgi Önen, Emi̇ne Öncü
P0373 Rol Belirsizliği ve Rol Çatışması: Hemşirelerde İş Stresi
Hülya Bulut, Elvan Soner, Sevil Uzun, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0374 Kinect Oyun Teknolojisinin Sağlık Bakım Uygulamalarında Kullanımı
Gamze Ünver, Halil İbrahim Tuna
P0375 İş Yerinde Stresin Önlenmesinde, İş Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Makbule Tokur Kesgin
P0376 Hemşirelik Uygulamalarında Tele Sağlık Sistemi
Birsel Molu, Melike Baş
P0377 Hemşirelikte Profesyonel Değerlerin Gelişim Süreci ve Önemi: Bir Literatür Taraması
Ayla Kaya, Ayşegül İşler Dalgıç
P0378 Hemşirelikte Değişim Süreci
Aylin Çakşak
P0379 Hemşirelik Bakımında Şefkat Kavramı
Sümeyye Kaya, Rana Yiğit
P0380 Ergenlerde Cinsel Eğitim
Aylin Çakşak
P0381 Pelizaeus-Merzbacher Ön Tanılı Pnömonili Çocuk Olgu İçin Hazırlanan Bakım Planı: Olgu Sunumu
Müge Seval, Aylin Kurt
P0382 Aile Merkezli Bakım Yaklaşımı ile Bir Crohn Olgusu
Müge Seval, Eda Çiftiçi
P0383 Hemşirelikte Profesyonellik
Burcu Sevim, Tuğba Kıra
P0384 Yaşamın Kaçınılmaz Gerçeği Ölüm ve Hemşirelik
Tülay Bal, Zehra Göçmen Baykara
P0385 İnmeli Hastalarda Disfajinin Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları
Emine Özer Küçük, Huri Seval Çakmak, Sevgisun Kapucu
P0386 Hemşirelerin İş Yerinde Karşılaştıkları Şiddete İlişkin Yayınlanan Gazete Haberleri
Nurten Özen, Dilek Mut, Dilek Aşkın, Fatma İlknur Çınar
P0387 İlaç Uygulama Hataları Yaşamları Tehdit Ediyor!
Ayşe Sinem Taş, Zehra Göçmen Baykara
P0388 Nurse's Personal and Professional Identity
Esin Kavuran
P0389 Küreselleşen Dünyada Biyoterörizm ve Hemşirelik
Esin Kavuran
P0390 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Prematüre Bebeğe Yönelik İyileştirici Çevrenin Oluşturulmasında Hemşirenin Rolü
Güzide Üğücü, Rana Yiğit
P0391 Görünmez Tehdit; Çocukluklarda İnternet Bağımlılığı
Perihan Solmaz, Çiğdem Kaya, Ebru Başkaya
P0392 Sepsisli Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Kavram Haritası
Aylin Arıkan, Figen Işık Esenay
P0393 Stresin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Kavram Haritası ile İncelenmesi
Nuran Yulu, Figen Işık Esenay
P0394 Yaşlı istismarı ve ihmaline bakış ve hemşirelik yaklaşımı
Sevinç Şıpkın, Aysun Babacan Gümüş
P0395 Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Yaşadığı Sorunlar ve Sunulan Sağlık Hizmetleri
Zehra Cenkci̇, Evşen Nazik
P0396 Kültürel bakım ve empati
Diğdem Lafcı, Ebru Yıldız, Fadime Toru
P0397 Artısı ve Eksisiyle Temassız Alın Termometreleri
Sevgi̇ Doğan, Gülçin Avşar
P0398 Yaşlı Bireylere Bakım Veren Hemşirelerin Etik Yaklaşımları
Filiz Ünal Toprak, Neşe Uysal
P0399 Yaşlı bireylerin kendini ihmali önlenebilir mi?
Sadet Çapacı, Güler Duru Aşi̇ret, Cemile Kütmeç Yılmaz
P0400 Anne Dostu Hemşire Programı
Esma Kabasakal, Şahika Şimşek Çetinkaya
P0401 Oral Mukozite Yönelik Kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalar
Zeynep Yurdakul, Figen Işık Esenay
P0402 Tamamlayıcı beslenmeye geçişte alternatif yöntem: bebek liderliğinde beslenme
Asi̇ye Şahi̇n, Fatma Taş Arslan
P0403 Gebelikte Aromaterapi: Bakıma Tamamlayıcı Bir Yaklaşım
Gamze Teskereci, İlkay Boz
P0404 Onkoloji Hemşireliği ve Semptom Kümelemesi
Sevcan Atay Turan
P0405 Sağlıkta Yeni Bir Kavram: Dijital Hastaneler
Gökçe Banu Acar, İlkay Akçay
P0406 İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit Gelişimini Önleme ve Hemşirenin Bakımı
Hülya Bulut, Sevi̇l Uzun, Elvan Soner, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0407 Ödem Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı
Hülya Bulut, Sevi̇l Uzun, Elvan Soner, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0408 Kanserde Rehabilitasyon Hemşireliği
Nilay Bektaş Akpınar
P0409 Tokofobi Nedenleri ve Etkileri
Hatice Güdül, Ayşenur Tütüncü, Evşen Nazik
P0410 Menopoz Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Gülşen Ak Sözer, Kamile Altuntuğ, Emel Ege
P0411 Bebekler ve çocuklarda refleksoloji uygulaması
Ayşegül İşler Dalgıç, Nimet Karataş
P0412 Hemşirelikte Branşlaşma
Tuğba Kıra, Burcu Sevim
P0413 Kan bağışladınız mı?
Yıldız Karacaoğlu, Emine Öncü
P0414 Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Farkındalığının Arttırılmasında Hemşirenin Rolü
Aylin Günay, Sevil Güler Demir
P0415 Kanser Hastalarında Palyatif Bakım: Hemşirenin Etkinliği
Hülya Bulut, Elvan Soner, Sevil Uzun, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0416 Böbrek Transplantasyonu Alıcılarında Cinsel İşlev Bozukluğu ve Hemşirelik Yönetimi
Merve Gönül Akkoç, Nilgün Aksoy
P0417 Cerrahi hastalıkları hemşireliğinde model kullanımı: Literatür taraması
Nevra Kalkan, Hülya Bulut
P0418 Hemşirelik ve eleştirel düşünme
Nilay Bektaş Akpınar
P0419 Kanser Hastalarında Bilinen Ama Atlanan Bir Faktör: Oral Antineoplastik İlaç Uyumu
Huri̇ Seval Çakmak, Emine Özer Küçük, Sevgisun Kapucu
P0420 Cerrahi Sonrası Erken Mobilizasyonu Etkileyen Faktörler ve Hemşirenin Rolü
Meryem Uzun, Sevil Güler Demir
P0421 Sanat Terapisi (Art Therapy)
Sakine Fırıncık, Merve Kızılırmak
P0422 Erkek Adam Meme Kanseri Olur mu?: Olgu Sunumu
Ali Ay, Nihal Yıldız, Meryem Eda Atılman
P0423 Ameliyathanede Basınç Yarası; Hemşirenin Sorumlulukları Ve Kanıta Dayalı Uygulamalar
Çiğdem Kaya, Perihan Solmaz, Ebru Başkaya
P0424 Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeline Göre Yapılandırılmış Hemşirelik Bakımı
Burçin Irmak, Belma Ay, Meryem Uzun, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut
P0425 Akciğer Kanserinde Yorgunluk Ve Güncel Yaklaşımlar
Kami̇le Kırca
P0426 KOAH Tedavisinde Steroid Kullanımı ve Beslenmede Hemşirenin Rolü
Hülya Bulut, Sevi̇l Uzun, Elvan Soner, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0427 Çölyak Hastaliğive Hemşirelik Yaklaşimi
Ezgi Bağrıaçık, Hatice Bostanoğlu
P0428 Kanıta Dayalı Hemşirelik
Sevban Arslan, Nursevim Aydıngülü, Sevgi Deniz Doğan
P0429 Son dönem kanser hastasının bakımda integratif uygulamalar
Halil İbrahim Tuna, Gamze Ünver
P0430 Müzikterapinin Doğum Ağrısına Etkisi
İlknur Demirhan, Birgül Özkan
P0431 Ağrı Kontrolünde Kullanılan Non-farmakolojik Yöntemler: Kanıtlar Yeterli mi?
Ceyda Su Gündüz, Nurcan Çalışkan
P0432 Kadına Yönelik Şiddet ve Psikiyatri Hemşireliği
Merve Kızılırmak, Sakine Fırıncık
P0433 Kalp Damar Cerrahisi Sonrası Erken Mobilizasyonda Gelişen Ortostatik Hipotansiyon ve Ortostatik İntolerans
Belma Ay, Doç. Dr. Hülya Bulut
P0434 Anne Sütü Merkezleri
Esma Kabasakal, Tuğba Altuntaş Yıldız
P0435 Bipolar Bozukluğu Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı Eğitiminde Simülasyonun Etkisi
Nesibe Günay Molu, Birgül Özkan
P0436 Göç ve Ruh Sağlığı Hemşireliği
Merve Kızılırmak, Sakine Fırıncık
P0437 Sağlık Çalışanlarında Yaşam Kalitesine Genel Bir Bakış
Didem Akançay, Nermin Gürhan
P0438 Transplantasyon Sonrası İhmal Edilen Bir Grup: Hasta Yakınları ve Hemşirenin Rolü
Burçin Irmak, Meryem Uzun, Belma Ay, Hülya Bulut, Sevil Güler Demir
P0439 Dezavantajlı Gruplar ve Hemşirelik
Pınar Kara, Evşen Nazik
P0440 Ülkemizde Öncelikli Bir Alan: Acil Hemşireliği
Bahdi̇r Tercan
P0441 Adli Vakalardan Trafik Kazalarının İncelenmesi: SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Hülya Bulut, Sevi̇l Uzun, Elvan Soner, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0442 Toraks Cerrahisinde Postoperatif Pulmoner Rehabilitasyon
Hülya Bulut, Elvan Soner, Sevil Uzun, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0443 Bütünleştirici Terapiler
Ebru Başkaya, Perihan Solmaz, Çiğdem Kaya
P0444 Kanserli Hastalarda Hasta Eğitimi
Elif Sözeri Öztürk, Burcu Bayrak Kahraman
P0445 Göğüs Cerrahisi Hastalarında Bakım İlkeleri
Hülya Bulut, Sevi̇l Uzun, Elvan Soner, Sibel Arabacı, Feriha Öz
P0446 Onkoloji hemşireliği/ Kompozisyon
Fethiye Benzeş Kaya