SALON 1
08:30 - 10:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 13
S009 Cinsellik ve Cinsel Sağlık Dersinin Öğrenci Hemşirelerin Hasta Cinselliğini Değerlendirmeye Yönelik Tutum ve İnançlarına Etkisi
Zehra Gölbaşı
S023 Hemşirelik ve Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Fulya Akgül Gök, Eda Özge Yazgan, Tuğba Altuntaş Yıldız, Veli Duyan, Ayten Demir
S037 Mekanik Ventilatöre Bağlı Preterm Yenidoğanlara Verilen Prone ve Supine Pozisyonlarının Fizyolojik Değişkenlere Etkisi
Sultan Beşiktaş, Emine Efe
S051 Fonksiyonel Kabızlığı ve Fekal İnkontinansı Olan Çocuklara ve Annelerine Verilen Eğitimin Kabızlık Yönetimi Üzerine Etkisi
Arzu Yıldırım, Şenol Bi̇çer, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Mustafa Yaşar Özdamar, Hilal Şahi̇n, Vahdet Gül
S065 Hasta Eğitimini Değerlendirmede Geçerli ve Güvenilir Bir Araç: Hemşirenin Hasta Eğitimi Rolünü Değerlendirme Ölçeği
Emine Şenyuva, Hülya Kaya, Gülbeyaz Can
S079 Hemşirelerin Arteriyel Kan Basıncı Ölçümüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
Nazike Duruk, Bedriye Noyin, Nazike Duruk
S091 Duygu Temelli Eğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Duyguları Fark Etme, İfade Etme ve Empati Becerilerine Etkisi
Fatma Nevin Şişman, Sevim Buzlu
S103 Klinik Uygulamada Hasta Bakım Günlüğü Yazmanın Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Şefika Dilek Güven, Pelin Calpbinici, Hürmüs Kuzgun, Gülden Küçükakça Çelik
S115 Hemşirelik Bakım Uygulamalarında Teknolojinin Kullanılması İle İlgili Hemşirelerin Görüşleri
Yeter Durgun Ozan, Mesude Duman
S125 18 Yaş Üstü Bireylerin Uyku Kalitesinin Belirlenmesi: Elazığ İl Örneği
Maral Kargın, Evrim Çelebi, İlknur Dolu
S133 Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarını Etkileyen Faktörler
Esra Danacı, Zeliha Koç
S141 Son Sınıf Lisans Öğrencilerinin Homofobi Düzeyleri Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Filiz Değirmenci, Ahu Aksoy, Aysu Koptur, Aslıhan Aksu

10:30 - 12:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 14
S010 İnsülin Kullanmaya Yeni Başlayan Hastalarda Diyabet Eğitiminin Beden Kitle İndeksi Üzerine Etkisi
Zehra Çelik, Mukadder Mollaoğlu
S024 Gebe Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Multipar ve Primipar Gebelerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yeşim Aksoy Derya, Sermin Timur Taşhan, Mesude Duman, Yeter Durgun Ozan
S038 Üniversite Öğrencilerinin Kontraseptif Kullanımları Ve Aile Planlamasına Yönelik Tutumları
Semra Kocaöz, Ceren Zeybek, Ali Suat Sekili, Büşra Arslan, Özlem Kıcalı, Canan Ceyran
S052 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İlk Cinsel Deneyime İlişkin Düşünceleri
Şule Ergöl, Serap Alkaş, Aylin Güneş
S066 Bir Doğumevinin Lohusa Servisinde Yatan Yeni Doğum Yapmış Annelerin Taburculuğa Hazır Oluşluk Düzeyleri
Rabiye Erenoğlu, Mürüvvet Başer
S080 Ebe ve Hemşirelerin Web Tabanlı Hizmet İçi Eğitime Yönelik Görüş ve Beklentilerinin Belirlenmesi
Yasemin Ceylan, Esra Saraçoğlu, Seval Ağaçdiken Alkan
S092 Kendi Kendine Lenfödem Yönetiminin, Lenfödem Gelişimi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Kübra Temur, Sevgisun Kapucu
S104 Türkiye’de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Projesi
Gülseren Kocaman, Havva Arslan Yürümezoğlu, Sevil Uncu, Emine Türkmen, Nilgün Göktepe, Şeyda Seren İntepeler
S116 Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Algısı İle Sağlığı Geliştirme Davranışları Arasındaki İlişki
Türkan Karaca, Sinan Aslan
S126 Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Araştırma Etiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Tuğba Yardımcı, Canan Demir Barutcu, Hatice Mert
S134 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Sıkıntı Ve Profesyonel Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Nefise Cevriye Sucu Çakmak, Pınar Erseven, Nurhan Kutlu, Nurcan Çalışkan
S142 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Ağrı Düzeyleri Ve Ağrı İnançlarının Yaşam Kalitesine Etkisi
Nevin Doğan, Songül Göriş

13:30 - 15:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 15
S011 Erişkinlerin Anne Sütü ile İlgili Algıları
Özge Eren, Nursan Çınar
S025 Hemşirelerin Ölümcül Çocuk Hasta ve Ölümüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Kadir Ildız, Yeter Durgun Ozan, Mesude Duman
S039 Hemşirelik Öğrencilerinin Cinselliğe İlişkin Veri Toplamada Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
Şule Ergöl, Aylin Güneş, Serap Alkaş
S053 6-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye Başlama Zamanı Ve Uygulamaları
Asiye Şahi̇n, Fatma Taş Arslan
S067 Hemşirelik Öğrencilerinin Staj Yaptıkları Servislere Oryante Edilme Ve Görev Tanımlarını Bilme Durumlarının Mesleksel Motivasyona Etkisi
Harun Özbey, Demet Turan Bayraktar, Hülya Sanalan, Demet Salih, Betül Bayrak
S081 Öğrenci Hemşirelerin Cerrahi Klinik Uygulama Alanlarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar
Aylin Aydi̇n Sayi̇lan, Ezgi Seyhan Ak, Alime Cihan, Ayşe Düzgün
S093 Pediatri Hemşirelerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları
Yrd. Doç. Dr. İlknur Yıldız, Arş. Gör. Fatma Tok Yıldız
S105 Kamu ve Üniversite Hastanelerinde Yürütülen Kalite Çalışmalarına Yönelik Hemşirelerin Algılarının Değerlendirilmesi
Emel Gür, Dilek Ekici
S117 Tip 2 Diyabetli Hastaların Hastalığı Kabullenme ve Öz-Bakım Durumlarının Belirlenmesi
Abdullah Gerçek, Papatya Karakurt
S127 Türkiye'deki Çocuk Hemşirelerinin Mesleki İmajlarının Belirlenmesi
Figen Işık Esenay, Gülçin Korkmaz, Tufan Aslı Sezer
S135 Kadınların Serviks Kanseri Taramalarına Katılımı Ve Sağlık İnançları
Aliye Doğan, Belgin Akın
S143 Klinik Uygulama Rehberlerinin Uygulanmasına İlişkin Hemşire ve Ebelerin Görüşleri
Yeter Durgun Ozan, Mesude Duman, Gülay Üstün Işık
SALON 2
08:30 - 10:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 16
S012 Yoğun Bakım Hastalarında Görülen Ventilatör İlişkili Pnömoninin Azaltılmasında Hemşirelere Verilen Eğitimin Etkinliği
Hatice Öner Cengiz, Nevin Kanan
S026 Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi ve Sonrasında Klinik Stres ve Öz-Etkililik Yeterlilik Durumlarının Belirlenmesi
Hüsna Özveren, Emel Gülnar, Esra Doğan Yılmaz
S040 Aspirasyonsuz Hızlı Aşı Uygulama Tekniği İle Manuel Basınç Uygulamasının 4-6 Aylık Bebeklerde Ağrı Düzeyi ve Ağlama Süresine Etkisi-Çift Kör, Randomize Kontrollü Bir Çalışma
İlknur Göl, Süheyla Altuğ Özsoy
S054 Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde İş Yükü Algısı, İşe Bağlı Gerginlik ve Tıbbi Hata Tutumları
Yasemin Özyer
S068 Nöroşirürjide Anevrizma Tanısı Konmuş Hastalarda Hemşirelik Yaklaşımı
Tekmile Köse, Asena Boyacı, Oğuz Gökşen, Ayşe Keskin
S082 Lamaze Felsefine Dayalı Hazırlanan "Doğuma Hazırlık ve Doğum Eğitimi"ni Alan Bir Gebenin Normal Doğum Eylemi (Olgu Sunumu)
Fazilet Tamer
S094 Pediyatri Hemşireliği Dersini Alan Öğrencilere Yönelik Yapılan Watsapp Uygulamasının Ders Başarılarına Etkisi
İlknur Kahriman, Bahar Çolak, Buket Güvenir
S106 Kronik Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerde Beden Ağırlığı Algısının Benlik Saygısına Ve Yeme Tutumuna Etkisi
Azime Karakoç Kumsar, Feride Taşkın Yılmaz, Selma Sabancıoğulları
S118 Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Değerlendirilmesi
Selin Deniz
S128 Gebelikteki Uyku Sorununun Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
Gülçin Nacar, Sermin Timur Taşhan
S136 Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık, İletişim Becerileri ve Cinsiyet İle İlişkisi
Selma Sabancıoğulları, Akif Toker, Esra Ar, Feride Taşkın Yılmaz
S144 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tanılarını Algılama Düzeyleri Ve ‘Hemşirelikte Tanılama' Dersinin Bu Algıya Etkisinin Belirlenmesi
Türkan Karaca, Sinan Aslan

10:30 - 12:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 17
S013 Diz ve Kalça Osteoartriti Olan Bireylerde Akuatik Egzersiz Programının Ağrı, Tutukluk, Fiziksel Fonksiyonlarda Zorlanma ve Öz Etkililik Üzerine Etkisi
Tülay Kars Fertelli̇, Mukadder Molaoğlu, Özlem Şahin
S027 Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Perioperatif Hemşirelik Bakım Kalitesini Değerlendirmeleri
Sevilay Erden, Sevban Arslan, Sevgi Deniz, Pınar Kaya, Derya Gezer
S041 Erişkin Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Aydınlatılmış Onamda Rol Ve Sorumluluklarına Yönelik Görüşleri
Elif Akyüz, Mevlüde Karadağ, Hülya Deniz Bulut
S055 Kolesistektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Ameliyat Öncesi Kaygının Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi
Dilek Güneş Dağ, Meral Özkan
S069 Hemşirelik Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Emek Davranışları ve Bakım Davranışlarının İncelenmesi
Nurhan Doğan, Kenan Gümüş, Hatice Yüceler Kaçmaz
S083 İlkokul Çocuklarının Gözünden Hemşirelik: Atilla İlkokulu Örneği
Aslı Yılmaz, Figen Işık Esenay, Tufan Aslı Sezer
S095 Hemşirelik Öğrencilerinin Kavram Haritası Oluşturma ve Kullanma Konusundaki Becerilerinin ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
Müge Seval, Eda Çiftçi
S107 Servis Sorumlu Hemşirelerinin Küreselleşmeye Yönelik Görüşleri: Kamu Üniversitesi Hastanesi Örneği
Nimet Ateş, Feride Eşkin Bacaksız, Burcu Alaçam, Öznur İspir, Gamze Tunçer Ünver, Arzu Kader Harmancı Seren
S119 Bir Grup Erişkin Türk Toplumunda Medyanın Sağlık Davranışlarına Etkisi
Ayşe Nur Özden, Filiz Kayun, Gülcan Ağtaş, Hasibe Kadıoğlu
S129 Kronik Hastalığı Olan Olguların Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri İle Hemşirelik Bakımı Algısı Arasındaki İlişki
Özge Buldan, Nevin Kuzu Kurban
S137 Şizofreni Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyi
Hasan Sevinik, Fatma Taş Arslan
S145 Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler; Doğumevi Örneği
Rabiye Erenoğlu, Rana Can, Hatice Tambağ

13:30 - 15:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 18
S014 Kadınların Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum Deneyimlerin Meta-Etnografik Çalışma İle İncelenmesi
Mehtap Akgün, İlkay Boz
S028 Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Yardım Eğitiminden Sonra Nabız Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Şahinde Canbulat, Behire Sançar
S042 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Edici Kullanılmasına Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Hatice Balci, Selda Arslan
S056 Müzik Terapinin Cerrahi Uygulanan 6-12 Yaş Arası Çocuklarda Anksiyete, Korku Ve Ağrı Yönetimine Etkisi
Özgür Bahadır, Meltem Kürtüncü
S070 Primigravidlerde Stria Gravidarum: Prevalans, Vücut Algısı Ve Önlemeye Yönelik Girişimler
Semra Kocaöz, Nalan Gördeles Beşer, Aynur Kızılırmak
S084 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler
Gürsel Öztunç, İpek Köse Tosunöz, Zehra Eskimez
S096 İktiyoziste Hemşirelik Bakımı
Mesut Çur, Neşe Kaplan
S108 Kadınlarda Meme Kanseri Risk Düzeyinin Belirlenmesi (Eşen ASM Örneklemi)
Cemil Yavuz, Yıldız Türkmen
S120 Hemşirelerin Akademik-Klinik İşbirliğine İlişkin Görüşleri: Eskişehir Örneği
Elif Gürsoy, Berrak Mızrak Şahin, Burçin Danacı, Semahat Arı
S130 Huzurevi Sakinlerinin Yaşamlarında Anlama Sahip Olmalarının Kendilerini Aşmadaki Rolü
Esra Usta, Yeliz Dinçer, Serap Bulduk
S138 Pediatri Hemşirelerinin Ağrılı Hemşirelik Uygulamalarında Ebeveyn Refakati İle İlgili Görüşleri
Mehtap Sönmez, Feyza Nazik, Mine Akben
S146 IVF-ET Yapılan Kadınların Tedavi Sürecinde Kaygı Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Ebru Gözüyeşil, Seda Karaçay Yıkar, Evşen Nazik
SALON 3
08:30 - 10:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 19
S151 Lise Öğrencilerinde Ağızotunu (Dumansız Tütün) Bıraktırmaya Yönelik Transteoretik Model Temelli Motivasyonel Görüşmelerin Etkisi
Filiz Taş, Emine Ümit Sevig, Zeynep Güngörmüş
S158 Hemşirelerin Karşılaştıkları Psikolojik Şiddet Davranışları Ve Bu Davranışların Etkileri
Serpil Çelik Durmuş, İbrahim Topçu, Aytolan Yıldırım
S165 Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Kapsamında Ev Ziyareti İle İzlenen Bireylerin Uygulamaya İlişkin Deneyimleri: Nitel Çalışma
Nilgün Kuru, Oya Nuran Emiroğlu
S172 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Belirlenmesi
Nurhan Çingöl, Ebru Çelebi, Seher Zengin, Mehmet Karakaş
S179 Bir İl Örneğinde Sağlıkta Dönüşüm Sonrası I. Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmet Kullanımı ile İlişkili Faktörler
Emine Öncü, Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Ezgi Önen
S186 Üç farklı düşme riski değerlendirme aracının duyarlılık seçicilik düzeyleri ile kullanılabilirliklerinin karşılaştırılması
Zehra Çapa, Şeyda Seren İntepeler
S192 Üniversite Öğrencilerinin Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesi Hakkındaki Bilgi İnanç ve Uygulamaları
Seher Yurt, Rabia Sağlam Aksüt, Hasibe Kadıoğlu
S198 Türkiye’de Uzaktan Eğitim İle İlgili Yapılan Lisansüstü Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi
Sevda Korkut Bayındır, Sevil Biçer
S204 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Polikliniğine Başvuran Kadınların Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri İle Antidepresan Kullanma Sıklığının Belirlenmesi
Ebru Şahin, Emel Bahadır Yılmaz, Gizem Ekin
S209 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Bahdir Tercan
S213 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Öz-Denetim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Aslıhan Öztürk, Ezgi Arslan Özdemir, Ayfer Tezel, Veli Duyan
S217 İlkokul Öğrencilerinin Uyku ve Televizyon İzleme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Aslıhan Öztürk, Tufan Aslı Sezer, Ayfer Tezel

10:30 - 12:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 20
S152 Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Ventrogluteal Bölgeye Enjeksiyon Uygulamaya İlişkin Yeterlilik ve Tercih Etme Düzeylerinin Belirlenmesi
Birgül Cerit, Zeynep Emen
S159 Kız Öğrencilerde Boyun Eğici Davranışlar ve Etkileyen Etmenler
Nurten Kırcan, Burçin Bozkurt
S166 Hemşirelerin Kurum İçi Eğitimlerden Beklentilerinin Belirlenmesi
Ercan Yazıcı, Serpil Türker Çekinmez
S173 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Annelerinin Depresyon, Anksiyete Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Kübra Abacı, Nurgül Özdemir
S180 Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Canan Demir Barutcu, Tuğba Yardımcı, Hatice Mert
S187 Birinci Derece Yakınlarında Meme Kanseri Olan Kadınların Bilgi-Destek Gereksinimleri
Pınar Tekinsoy Kartın, Gülsüm Nihal Çürük, Arzu Şentürk
S193 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tanıları Algılama Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Müge Seval, Eda Çiftçi
S199 Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Öğrencilikten Hemşirelik Rolüne Geçişle İlgili Algıları
Fatma İlknur Çınar, Nurten Özen, Çiğdem Yüksel, Ferda Saadet Karadağ, Özlem Taştan, Ece Karali, Sedanur Şimşek, Öznur Hangül, Dilek Yıldız
S205 Üçüncü Trimesterdeki Gebelerin Prenatal Bağlanma İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki
Ahu Aksoy, Aslıhan Aksu, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Filiz Değirmenci, Asiye Uzel
S210 Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları
Sakine Fırıncık, Merve Kızılırmak
S214 Hemşirelik Öğrencilerinin Politik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Fatma Özlem Öztürk, Ayfer Tezel, Aslıhan Öztürk
S218 Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Deliryum Risk Faktörlerinin Hemşire İş Yükü İle İlişkisi
Ayşegül Öztürk Birge, Tülin Bedük

13:30 - 15:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 21
S153 Kemoterapi Uygulanan Kolorektal Kanserli Hastalarda Orem Öz Bakım Eksikliği Kuramına Temellendirilmiş Eğitimin ve Telefonla İzlemin Öz Bakım Gücü, Kaygı, Yalnızlık ve İyilik Haline Etkisi
Çiğdem Ökten, Zeynep Özer
S160 Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının İncelenmesi
Bilgen Özlük, Fatma Ezgi Yorgancılar
S167 Kadınlara Uygulanan Sağlıklı Yaşam Eğitim Programının Sağlık Okuryazarlığı Düzeyine Etkisi
Sultan Ayaz Alkaya, Handan Terzi, Betül Işık, Ebru Sönmez
S174 Bolu İlinde Demografik Karakteristiklerin Erkek Hemşireliğe Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi
Eylem Suveren, Alev Alçin, Kübra Çukur, Meli̇ke Ünal, Özge Korkmaz
S181 Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farmakovijilansa Dair Bilgileri, Tutumları Ve Pratik Uygulamaları
Yusuf Ergün, Tansel Bekiroğlu Ergün, Eylem Toker Hizmetçi, Esengül Ünal, Mine Akben
S188 Şizofreni Hastalarının Ergenlik Dönemindeki Çocuklarının Ruh Sağlığını Etkileyen Etmenler
Yakup Dündar, Serpil Türkleş
S194 Tip 2 Diyabetli Bireylerin Öz-Etkililik Düzeyleri Ve Sağlık Kontrol Odağı İle İlişkisi
Mustafa Kılıç, Selda Arslan
S200 Yaşlı ve Genç Bireylerin Konstipasyon Düzeyleri ve İyileşmeye Yönelik Girişimleri Arasında Farklılık Var mıdır?
Cemile Kutmec Yılmaz, Güler Duru Aşiret
S206 Hemşirelerin Algıladıkları Örgüt Kültürünün Tükenmişlik İle İlişkisi
Gülnur Akkaya, Aysun Babacan Gümüş
S211 Sağlık Çevre Etkileşimi Açısından Hemşire Öğrencilerin Çevre Duyarlılıkları
Makbule Şenel, Bilge Kalanlar
S215 Bir Üniversite Hastanesinde Çalişan Hemşirelerin Kurumlarindaki Hasta Güvenliği Kültürü Algilari ve İlişkili Faktörler
Şerife Cevahir Ertek, Esra Köroğlu Çamdeviren
S219 Hemşirelerin Beşinci Yaşam Bulgusu Olarak Ağrının Değerlendirilmesine İlişkin Tutum Ve İnançları
Sevinç Kutlutürkan, Aydan Eda Urvaylıoğlu