SALON 1
11:00 - 12:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
S001 Hemşirelerin Farklı Kültürlerden Bireylere Bakım Vermeye Yönelik Kültürel Yetkinliklerinin Belirlenmesi
Didem Kaya, Şenay Aras Doğan, Zehra Gölbaşı
S015 İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Annelerinin HPV Aşısına İlişkin Bilgi Ve Tutumlarını Geliştirmede Planlı Grup Eğitiminin Etkililiği
Nevin Çıtak Bilgin, Dilek Coşkuner Potur, Gülnur Yıldırım
S029 Yanığa Özel Ağrı Anksiyete Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Sevgi Deniz Doğan, Sevban Arslan
S043 Cerrahi Hemşirelerinin Perioperatif Hipotermi Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi
Sümeyra Çakır, Sema Koçaşlı
S057 Bakım Vericinin Merhamet Yorgunluğunun Farkında Olması, Motivasyon Tercihleri Ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Sena Özsoy Akyazi
S071 Pediyatri Hemşireliği Beceri Laboratuvarı Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Ve Memnuniyetlerine Etkisi
İlknur Kahriman, Sevilay Hintistan, Dilek Çilingir, Bahar Çolak, Buket Güvenir
S085 Geleneksel Karar Vermede Çatışma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması
İlknur Yeşilçinar, Gülden Güvenç, Uğur Keskin
S097 Paternal Bağlanmada Kanguru Bakımının Etkisi: Longitudinal Vaka-Kontrol Çalışması
Filiz Ünal Toprak, Ayten Şentürk Erenel
S109 Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Görüşleri: Niteliksel Çalışma
Sevecen Çelik İnce, Neslihan Partlak Günüşen, Özgü Serçe

13:30 - 15:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
S002 Kolorektal Cerrahi Hastasında Ameliyat Öncesi Yapılan Aromaterapi Masajının Ansiyete ve Uyku Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Cahide Ayik, Dilek Özden
S016 Ayak Ülseri Olan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Düzenli Ayak Egzersizinin Yara İyileşmesine Etkisi
Şahizer Eraydın, Gülçin Avşar
S030 Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete Bakış Açıları İle Şiddet Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi
Tuğba Çınarlı, Aslı Aydoğan, Demet Çakır, Asuman Şener, Zeliha Koç
S044 Hemodiyaliz Tedavisi Alan Bireylerin Sıvı Kısıtlamasına Uyumu
Ayyüce Tuba Kulaksız, Selda Arslan
S058 Diyabetik Ayak Gelişmesini Önleyici Hasta Eğitim Programının Tip 2 Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi
Hatice Tel Aydın, Pelin Çelik
S072 Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Kadınların Cinsel Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi
Nevse Özlem Kaya Koca, Duygu Vefikuluçay Yılmaz
S086 Diyabeti Olan Bireylerde Hastalık Yönetimi Engeli: Hastalık Algısı
Feride Taşkın Yılmaz, Azime Karakoç Kumsar, Selda Çelik, Elif Temel
S098 Annelerin Depresyon Belirtilerinin Bebek Bakım Sonuçlarına Etkisi
Salih Güler, Arzu Akcan
S110 Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları
Özcan Aygün, Remziye Kertişci
S121 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarını Deri Kanseri ve Kendi Kendine Deri Muayenesi Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları
İlknur Göl, Özüm Erkin
S131 Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerinde Değerlendirilmesi
Muharrem Aşudu, Mukadder Mollaoğlu
S139 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Görüşleri: Genel Uygulama Dersi Örneği
Makbule Tokur Kesgin, Nevin Çıtak Bilgin, Fatma Ayhan

15:30 - 16:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3
S003 Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Bilgisayar Destekli Eğitimin Etkinliğinin Belirlenmesi
Zühal Erdoğan, Hülya Bulut
S017 Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Serpil Özden, Zehra Gölbaşı
S031 Hemşirelik Yetki Ve Özerklik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanmasi Ve Psikometrik Özellikleri
Seher Başaran, Leyla Dinç
S045 Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşleri ve Uygulamaları
Sevecen Çelik İnce, Neslihan Partlak Günüşen, Özgü Serçe
S059 Ergenlerde Duygusal Esnekliğin Arttırılmasında Bir Sanat Aktivitesinin Etkisinin Değerlendirilmesi: Mandala
Musa Özsavran, Müge Seval
S073 Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygısı Ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin Belirlenmesi: Dört Yıllık İzlem Çalışması
Mahmut Evli, Nuray Şimşek, Nurcan Uzdil

16:30 - 18:10
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4
S004 Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Watson’ın İnsan Bakım Kuramına Temellendirilmiş Hemşirelik Bakımının Semptom Yönetimi, Umudu Destekleme ve Yaşamda Anlam Bulmaya Etkisi
Gamze Teskereci, Hatice Balcı Yangın, Özen Kulakaç
S018 Çocuklarda Venöz Kan Alma İşlemi Sırasında Uygulanan Üç Farklı Yöntemin Ağrı Ve Korkuyu Azaltmadaki Etkinliğinin Karşılaştırılması*
İlknur Göl, Burcu Aykanat Girgin
S032 Bir ortaokulun 5. ve 8. sınıf öğrencilerinde akran zorbalığının değerlendirilmesi, Ankara
Ayşe Yücesan, Bahar Güçiz Doğan
S046 Web Destekli Öğretimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonu Öğrenmelerine Etkisi
Ahmet Erol, Ayten Zaybak
S060 Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Semra Açıksöz, Merdiye Şendir, Hamiyet Kızıl, Ela Yılmaz Coşkun
S074 Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Ve Klinik Karar Verme Düzeyine Etkisi
Gülcan Coşkun, Şerife Karagözoğlu
S087 Helfer Skin Tap Tekniğin İntramusküler Enjeksiyon Ağrısına Etkisi
Şefika Dilek Güven, Gülden Küçükakça, Pelin Calpbinici
S099 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarını Etkileyen Faktörler
Cennet Büşra Alıcı, Zeliha Koç
S111 İnfertilitenin Gebelikteki Vücut Algısına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Yeşim Aksoy Derya, Sermin Timur Taşhan, Tuba Uçar
S122 Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınlarda Aleksitimi ve Depresyon İlişkisinin İncelenmesi
Selma Sabancıoğulları, Akif Toker

SALON 2
11:00 - 12:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5
S005 Hemşirelik Öğrencilerinin Yanık Konusunu Öğrenmesinde Altı Düşünme Şapka Tekniğinin Etkisi
Mevlüde Karadağ, Müjgan Onarıcı
S019 İzole Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Ezgi Yıldız, Nilüfer Tuğut
S033 Reçete Edilen İlaçları Öğretmek NIC’i ile Yapılan Hemşirelik Girişimlerinin Yaşlının İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
Zeynep Kübra Sevler, Dercan Gençbaş, Hatice Bebiş
S047 Simülasyonun Hemşirelik Süreci Öğretiminde Kullanımı: Yöntemin Öğrencilerin Hemşirelik Tanısı Koyabilme Becerisine Etkisi
Ela Yılmaz Coşkun, Esra Uğur, Elif Ateş, Ükke Karabacak
S061 Hemşirelik Öğretim Elemanlarının Kuram Temelli Araştırma Sürecine İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi: Kalitatif Bir Çalışma
Hatice Balcı Yangın, İlkay Boz, Arzu Akpi̇nar, Şule Şenol
S075 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi
Nurcan Ertuğ, Nur Begüm Gökçe, Rabia Uluçay, Hilal Kamanlı
S088 Üç Farklı Hastanedeki Hemşirelerin Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi ve Tutumları
Özcan Aygün
S100 Yaşlı Bireylerde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Funda Ceti̇nkay, Güler Duru Aşiret
S112 Hemşirelerin Mesleki İmaj ve Kariyer Geleceği Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Pınar Doğan, Volkan Kızılay, Sonay Göktaş

13:30 - 15:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6
S006 Doğum-Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Simülasyon Laboratuarı Uygulamalarının Öğrencilerin Klinik Stres, Özgüven Ve Uygulamadan Memnuniyet Düzeylerine Etkisi
Ayten Şentürk Erenel, Şengül Yaman, Mehtap Uzun Aksoy, Esra Arslan Gürcüoğlu, Sıdıka Pelit Aksu, Filiz Ünal Toprak, Canan Uçakçı Asalıoğlu
S020 Epilepsi Hastalığı Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Epilepsi Yönetimi
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
S034 Sanal Gerçekliğin Yanık Yara Bakımındaki Ağrının Kontrolüne İlişkin Hasta Görüşleri
Müjgan Onarıcı, Mevlüde Karadağ
S048 Yetişkin Bireylerde Temassız Alın Termometresi ve Timpanik Termometre ile Ölçülen Vücut Isısı Değerlerinin Karşılaştırılması
Sevgi Doğan, Gülçin Avşar
S062 Türkiye’de Hemşirelik Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalarda Sağlık Eğitiminin Yeri
Manolya Parlas, Ayşe Aydın, Gülşen Eryılmaz
S076 Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Hastaların Mekanik Ventilatörden Ayırma Sürecinde Hemşirelik Bakımı İle İlgili Karar Verme Durumlarının İncelenmesi
Serpil Uçar, Sibel Erkal İlhan
S089 Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Hastalara Roy’un Adaptasyon Modeli’ne Göre Verilen Eğitimin Diyabet Bakım Profiline Etkisi
Esin Kavuran, Afife Yuttaş
S101 Hemşirelik Öğrencilerinin Üniversite Yaşam Kalitesi ve Akademik Öz Yeterlikleri
Adem Avcı
S113 Sağlıklı Beslenme Tabağım Programı’nın Adölesanların Besin Seçimlerine Etkisi
Zehra Tuncer, Zehra Metin, Gamze Dalmış, Ayşe Ergün, Fatma Nevin Şişman
S123 Hastaların Ameliyat Öncesi Dönemde Fonksiyonel Bağımsızlık ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Funda Ceti̇nkaya, Saide Faydalı
S132 Doğum Öncesi Dönemde Verilen Eğitimin Gebelikte Görülen Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Seda Karaçay Yıkar, Evşen Nazik
S140 Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Sultan Ayaz Alkaya, Handan Terzi

15:30 - 16:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7
S007 Santral Venöz Kateter Girişimi Ve Bakımında Rehbere Dayalı Uygulama Paketinin Kateterle İlişkili Enfeksiyon Üzerine Etkisi
Burcu Kübra Süha, Şerife Karagözoğlu
S021 Ebeveyn Tutumlarının Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Ergenlerin Yaşam Kalitesine Etkisi
Sümeyra Topa, Emine Erdem
S035 Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonda Ventrogluteal Bölgenin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Hüsna Özveren, Emel Gülnar, Esra Doğan Yılma
S049 Kadınların Anne Olmaya İlişkin Algıları
Canan Uçakcı Asalıoğlu, Feride Ercan, Esra Erdem, Aysel Tüfekci Akcan
S063 Klinik Mentorluk Programının Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Kontrol Odağı Üzerine Etkisi
Sevil Güler Demir, Hülya Bulut, Deniz Öztürk, Nevra Kalkan, Zehra Göçmen Baykara, Satı Demir
S077 İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Yaşam Tutumunun Ve Bilişsel Çarpıtmaların Baş Etme Stillerinin Yordayıcısı Olarak İncelenmesi
Kübra Erdem, Derya Tanrıverdi

16:30 - 18:10
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8
S008 Türkiye’ de Onkoloji Hemşireliğinin Değerleri
Aslıhan Akpınar, Sevcan Atay Turan, Fatma Gündoğdu, Nermin Ersoy
S022 Diyabetik Ayaklı Hastalarda Hastalık Algısı ve Tedaviye Uyum
Ali Ay, Mevlude Karadağ
S036 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Babaların Bağlanma Ve Empati Düzeylerine Etkisi
Çi̇ğdem Gün, Dilek Coşkuner Potur, Özlem Karabulut, Döne Abbasoğlu, Nurdan Demirci, Yeliz Doğan Merih
S050 Bir Üniversite Hastanesine Mamografi Çektirmek Amacıyla Başvuran Kadınlarda Mamografi ile İlişkili Ağrı ve Anksiyete
Neşe Çelik, Berrak Mızrak Şahin, Alaettin Ünsal, Cüneyt Çalışır, Özlem Çağan
S064 Geriatri Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutumları Ve Etik Duyarlılık Düzeylerine Etkisi
Seher Gönen Şentürk, Satı Dil
S078 Hemşirelik Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Engelleri İle Meslek Seçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Emrah Ay, Afife Yurttaş
S090 Girişimsel Hemoroid Tedavisi Uygulanan Hastaların Yaşadıkları Sorunların ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi
Burcu Opak Yücel, Mevlüde Karadağ
S102 Hastaların Yoğun Bakım Deneyimleri ve Umut- Umutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Fatma Tok Yıldız, Yrd. Doç. Dr. İlknur Yıldız, Prof. Dr. Şerife Karagözoğlu, Arş. Gör. Burcu Kübra Süha, Arş. Gör. Hülya Koçyiğit
S114 Kadınların Prekonsepsiyonel Dönemdeki Sağlık Riskleri Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi
Meral Karataş, Zehra Gölbaşı
S124 Meme Kanseri Endişe Skalasının Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sermin Timur Taşhan, Tuba Uçar, Yeşim Aksoy Derya, Gülçin Nacar, Behice Erci
SALON 3
11:00 - 12:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9
S147 Multıple Skleroz Hastalarında Yürüme Bozukluğu Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Mesut Direk, Mukadder Mollaoğlu
S154 Hemşirelik Öğrencilerinde Yeme Tutumunun Tip 2 Diyabet Ve Kardivasküler Risk Açısından Değerlendirilmesi
Nurhan Özpancar, Özlem Bulantekin Düzalan, Bahar Vardar İnkaya, Nermin Olgun
S161 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Hemşirelik
Evrim Çelebi, Maral Kargın
S168 Üniversite Örencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Merve Kızılırmak, Sakine Fırıncık
S175 Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Hastalık Algısı ve Öz-Bakım Yönetimi
Melike Demir Doğan, Esen Tosun, Ahmet Duran Tek
S182 Öğrenci Hemşirelerin Eğitim Gördükleri Kuruma İlişkin Örgüt Bilgi Kültürü Algıları
Berna Akçakoca, Fatma Orgun, Bahar Ayduğan, Emine Erten
S189 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Müzik Terapi Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesi
Harun Özbey, Demet Turan Bayraktar, Merve Yetimoğlu, Ümit Ayaz
S195 Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları
Adile Tümer, Nükhet Kırağ, Sevilay Hebcan Örs
S201 Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözme Stillerinin Belirlenmesi
Afitap Özdelikara, Ahsen Taştan, Burak Arslan

13:30 - 15:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 10
S148 Üç Yollu Musluk ve Split Septumlu Enjeksiyon Valfi Kullanımının Periferik Venöz Kateter Enfeksiyonu ve Kolonizasyonuna Etkileri
Hilal Türkben Polat, Behice Erci
S155 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hasta Eğitimi Yapma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Kenan Gümüş, Nurhan Doğan
S162 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasına Çıkan İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Odaklı Hemşire - Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Savranışlarının Belirlenmesi
Mehtap Tan, Hatice Polat
S169 Adölesan Gebelerin Stresle Baş Etme Yolları Ve Depresyon Düzeyleri
Filiz Taş, Ayşe Aslı Oktay, Merve Gülpak, Seda Avnioğlu, Fatma Özlem Orhan
S176 Üniversite Öğrencilerinin Pirsing ve Dövme Yyaptırmayla İlgili Özellikleri Ve Yaşanan Sağlık Sorunları
Hazal Güvendi, Sitrenil Aksu, Tuğçe Özdemir, Ayşe Ergün, Fatma Nevin Şişman
S183 Özel Bir Bastanede Çalışan Hemşirelerin Performans Algıları, Öz-Yeterlilikleri Ve İş Doyumlarının Belirlenmesi
Kamuran Cerit, Dilek Ekici, Hafize Taştan
S190 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Yorgunluk ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Cemile Kutmec Yılmaz, Sevgisun Kapucu
S196 Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme,Otonomi Düzeyleri ve Etik Duyarlılıklarını Etkileyen Faktörler
Şahizer Eraydın
S202 Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı
Burak Arslan, Afitap Özdelikara, Ahsen Taştan, Seval Ağaçdiken Alkan
S207 Hipertansiyonu Olan Yaşlılara Yönelik Eğitimin Yaşam Kalitesi, İlaca Uyum ve Hipertansiyon Yönetimine Etkisi
Merve Kolcu, Ayşe Ergün
S212 Meme Kanserinden Sonra: Olumlu Yaşam Değişimlerinin Açıklanması
Figen Şengün İnan, Besti Üstün
S216 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Fatma Özlem Öztürk, Ayfer Tezel, Aslıhan Öztürk

15:30 - 16:30
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 11
S149 Sağlık Bakım Çevresi Anketi Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sebahat Gözüm, Nezaket Yıldırım, İlkay Kavla, John W Nelson
S156 Mezun Hemşirelerin Mezun Oldukları Hemşirelik Eğitim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Meltem Dursun Engin, Nilay Özkütük, Fahriye Vatan, Fatma Orgun, Hale Sezer, Hatice Çamveren
S163 Gebe Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi
İlknur Gökşin, Ayten Şentürk Erenel
S170 Fazla Kilolu ve Obez Olan Bireylerin Yeme Davranışları İle Öğrenilmiş Çaresizlik Arasındaki İlişki
Ahmet Özdemir, Türkan Şahin, Emine Kaplan Serin
S177 Romotoloji Hastalarında D Tipi Kişilik Profili
Filiz Özel, Ayşe Özkaraman, Fisun Şenuzun Aykar
S184 Kendinden Klempli Foley Sondanın Üriner Sistem Enfeksiyonuna ve Hemşire İş Yüküne Etkisi
Demet Büyük Abaş, Bilgi Gülseven Karabacak

16:30 - 18:10
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 12
S150 Fertil-İnfertil Kadınların Üreme Fonksiyonları Hakkındaki Bilgilerinin Stres Düzeyine Etkisi
Burcu Çakı
S157 Enteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Girişimleri
Burcu Bayrak Kahraman, Elif Sözeri Öztürk, Kamile Kırca, Sevinç Kutlutürkan, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel Bıkmaz
S164 Hastanede Yatan Yaşlılarda Kırılganlık İle Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
Güler Duru Aşi̇ret, Funda Çetinkaya
S171 Anaokulu Öğretmenlerinin Cilt Kanseri İle İlgili Risk Algıları, Bilgi Düzeyleri İle Kendilerine ve Öğrencilerine Yönelik Güneşten Korunma Davranışları
Adem Sümen, Selma Öncel
S178 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Dispnenin Uyku Kalitesi İle İlişkisi
Ahmet Özdemir, Emine Kaplan, Emine Derya İster, İnci Karakuş, Abuzer Kaymak
S185 Hipertansif Bireylerde Yalnızlık ve Sosyal Destek Algısının İlaca Uyum Öz Etkililik Üzerine Etkisi
Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar, Arzu Yıldırım, Rabia Sağlam Aksüt, Ezgi Demirtürk, Yeliz Erduran, Özlem Sarıhan
S191 Polikliniklerde El Antiseptiği Kullanım Miktarı Takibini Nasıl Yapalım?
Esengül Şendağ, Asiye Tekin, Ganime Sevinç, Aysun Acun
S197 Hemşirelik Öğrencilerinin Düşme Riski Olan Hastaya Yaklaşımında Simülasyonun Etkisi; Bir Uygulama Örneği
Fatma Özkal, Aliye Çayi̇r
S203 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişki
Asuman Şener, Aslı Aydoğan, Mehmet Çebi, Tuğba Çınarlı, Zeliha Koç
S208 Acil Serviste Ağrı Yönetimini Engelleyen Durumlar
Filiz Özel, Sevgin Samancıoğlu Bağlama